MEW (MSA): Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki MEW S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku - raport 13

Zarząd MEW Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku.


Uchwała nr 1/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Mariusza Markiewicza."

Reklama


Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.


Pan Marcin Mariusz Markiewicz wybór przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.


Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 i art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie dnia 30 maja 2012 roku na stronie internetowej Spółki ogłoszenia zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad oraz przesłanie dnia 30 maja 2012 roku raportu bieżącego zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że:

a) zgodnie podpisaną listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) akcji, dających prawo do 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) głosów, co stanowi 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 4061 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.


Ad. pkt 4) porządku obrad.


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował kandydatury Michała Wilkowskiego i Krzysztofa Kruk do Komisji Skrutacyjnej. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.


Uchwała nr 2/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Michał Wilkowski i Krzysztof Kruk."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Ad. pkt 5) porządku obrad.


Przewodniczący postawił wniosek o przegłosowanie porządku obrad w podanym wyżej brzmieniu.


Uchwała nr 3/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 29 czerwca 2012 roku, o godzinie 11.00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2011.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2011 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2011 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty za 2011 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu na nową kadencję.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Ad. pkt 6) porządku obrad.


Przewodniczący przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011.


Ad. pkt 7) porządku obrad.


Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:


Uchwała nr 4/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A.

za rok 2011


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2011, określone w § 2 Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2012/05/31/2 z dnia 31 maja 2012 roku."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Ad. pkt 8) porządku obrad.


Po zapoznaniu się przez wszystkich akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu ze sprawozdaniem finansowym MEW S.A. za rok 2011 Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:


Uchwała nr 5/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2011


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 obejmujące:

a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 12.339.972,76 zł (dwanaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy);

b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 roku stratę netto w wysokości 6.178.896,47 zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy);

c) informację dodatkową;

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2011 roku stan środków pieniężnych w kwocie 834.362,84 zł (osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze);

e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie 4.417.395,92 zł (cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze)."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Ad. pkt 9) porządku obrad.


Po zapoznaniu się przez wszystkich akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu ze sprawozdaniem Zarządu z działalności MEW S.A. za rok 2011 - Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:


Uchwała nr 6/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2011."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Ad. pkt 10) porządku obrad.


Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:


Uchwała nr 7/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie pokrycia straty za 2011 rok


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę w kwocie 6.178.896,47 zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy) pokryć w całości z zysków uzyskanych w przyszłych okresach."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Ad. pkt 11) porządku obrad.


Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:


Uchwała nr 8/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu, Panu Michałowi Wilkowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) Michał Wilkowski stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu,

b) z zastrzeżeniem powyższego - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 738.500 (siedmiuset trzydziestu ośmiu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 30,50 % (trzydzieści całych i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 738.500 (siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset) ważnych głosów,

c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 738.500 (siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Ad. pkt 12) porządku obrad.


Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:


Uchwała nr 9/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Markiewiczowi - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) Marcin Mariusz Markiewicz stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu,

b) z zastrzeżeniem powyższego - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 748.500 (siedmiuset czterdziestu ośmiu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 30,92 % (trzydzieści całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 748.500 (siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset) ważnych głosów,

c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 748.500 (siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 10/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bogusławowi Puchowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 11/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Klaudiuszowi Fryderykowi Wolnemu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 12/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Annie Agnieszce Łacińskiej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 13/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Retmaniakowi - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 14/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Arturowi Małkowi - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Ad. pkt 13) porządku obrad.


Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:


Uchwała nr 15/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki


"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Wilkowskiego na Prezesa Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.Ad. pkt 14) porządku obrad.


Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:


Uchwała nr 16/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki


"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Markiewicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 17/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki


"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bogusława Puchowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 18/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki


"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jakuba Ciepielę na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 19/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki


"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Krzysztofa Łukasza Zeniuka na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.Uchwała nr 20/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki


"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Kamilę Aleksandrę Kruk na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Ad. pkt 15) porządku obrad.


Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:


Uchwała nr 21/29.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie §25 pkt 7 Statutu Spółki MEW S.A. podjęło uchwałę następującej treści:

§1

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej uzależnione jest od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za jedno posiedzenie.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc w zależności od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu i będzie płatne do 10 (dziesiątego) dnia kolejnego miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."


Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 51,09% (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.237.000 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Wilkowski - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »