Reklama

ORIONINV (ORN): Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25.06.2013 - raport 24

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki w dniu 25.06.2013:

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 1/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Pana Tadeusza Marszalik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."-

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 890.554 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 82,28% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się

nie było.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane zgodnie z art. 399 KSH, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 4021 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 82,28% kapitału zakładowego, tj. 890.554 akcji z 1.082.312 łącznej liczby akcji, na które przypada 890.554 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw

do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał oraz zaproponował następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad,

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012,

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012,

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012,

9) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012,

10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki,

11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku,

12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,

13) Powzięcie uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

14) Powzięcie uchwały w przedmiocie Raportu rewidenta do spraw szczególnych z dnia 10 kwietnia 2013 roku,

15) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 2/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany w ogłoszeniu o ZWZA porządek obrad."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 890.554 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 82,28% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się

nie było.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 3/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres

od 01.01.2012 roku do 31.12.12 roku."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 890.554 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 82,28% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się

nie było.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 4/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.12 roku."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 890.554 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 82,28% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się

nie było.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 5/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres

od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, obejmujące:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24 822 345,23 zł,

b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zamykające się zyskiem netto w wysokości 2 555 435,92 zł,

c) rachunek przepływów pieniężnych Spółki za 2012 rok,

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 890.554 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 82,28% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się

nie było.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 6/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, obejmujące:

a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone

na dzień 31.12.2012 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 29 347 636,88 zł,

b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres

od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zamykające się zyskiem netto w wysokości 1 012 404,23 zł,

c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za 2012 rok,

d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 890.554 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 82,28% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się

nie było.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 7/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia podzielić zysk netto za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w kwocie 2 555 435,92 złotych w następujący sposób:

- kwota 828 208,45 zł zostanie przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych,

- kwota 541 156 zł, czyli kwota 0,50zł na 1 akcję, zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,

- kwota 1 186 071,47 zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Ustala się dzień dywidendy na 25 września 2013 roku. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 16 października 2013 roku."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 890.554 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 82,28% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się

nie było.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 8/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Marszalik - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 253.317 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 23,40% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się

nie było.

Przewodniczący stwierdził, że Tadeusz Marszalik nie wykonywał prawa głosu ze swych akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 9/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Markowi Bolek - Vice Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 11 grudnia 2012 roku."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 681.054 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji,

co stanowi 62,92% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, 209.500 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 19,36% kapitału zakładowego Spółki ważnych przeciw podjęciu uchwały, głosów wstrzymujących się nie było.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 10/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Ziob - Vice Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 27 czerwca 2012 roku."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 681.054 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji,

co stanowi 62,92% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, 209.500 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 19,36% kapitału zakładowego Spółki ważnych przeciw podjęciu uchwały, głosów wstrzymujących się nie było.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 11/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna

z jej działalności w roku 2012 postanawia przedstawione sprawozdanie zatwierdzić."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 890.554 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 82,28% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się

nie było.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 12/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Waldemarowi Gębuś - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 681.054 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 62,92% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że Waldemar Gębuś nie wykonywał prawa głosu ze swych akcji.

XIX. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 13/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Jerzemu Fimowicz - Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 890.554 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 82,28% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się

nie było.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 14/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Jackowi Marszalik - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 890.554 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 82,28% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się

nie było.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 15/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Leszkowi Pamuła - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 890.554 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 82,28% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się

nie było.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 16/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Jarosz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku."

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 846.737 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 78,23% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się

nie było.

Przewodniczący stwierdził, że Sławomir Jarosz nie wykonywał prawa głosu ze swych akcji, akcji Spółki

pod firmą ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, którą reprezentuje jako upoważniony do samodzielnego działania w jej imieniu oraz akcji Spółki pod firmą Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, którą reprezentuje jako upoważniony do samodzielnego działania w jej imieniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 17/06/2013 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia ustalić wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2013 roku na kwotę miesięczną równą minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.".

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 890.554 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 82,28% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się

nie było.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 18/06/2013 o treści:

"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie:

1) zważywszy, że:

a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 84 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) ("Ustawa o ofercie") uchwałą nr 12/02/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku ("Uchwała nr 12/02/2013"), dokonało wyboru K&F Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jako rewidenta do spraw szczególnych ("Rewident ds. szczególnych") w celu przeprowadzenia badania spraw określonych szczegółowo w treści Uchwały nr 12/02/2013,

b) Rewident ds. szczególnych sporządził "Raport rewidenta do spraw szczególnych dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu" z dnia 10 kwietnia 2013 roku, który to Raport został przekazany przez Spółkę

do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/02/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku,

2) po zapoznaniu się:

a) z treścią Raportu Rewidenta ds. szczególnych oraz

b) ze sprawozdaniem Zarządu, przedstawionym w oparciu o treść art. 86 ust. 3 Ustawy o ofercie, postanawia niniejszym co następuje:

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odrzucić treść Raportu rewidenta do spraw szczególnych dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu z dnia 10 kwietnia 2013 roku.".

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 681.054 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 62,92% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, 209.500 głosów oddanych z 890.554 akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i z 1.082.312 łącznej liczby akcji, co stanowi 19,36% kapitału zakładowego Spółki ważnych wstrzymujących się, głosów przeciw nie było.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Tadeusz Marszalik - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: orion | dzien | treść | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »