Reklama

ORIONINV (ORN): Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2011 - raport 19

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki w dniu 28.06.2011:


Uchwała Nr 1/06/2011

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu wybiera na przewodniczącego Tadeusza Marszalika.


Następnie poddano uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że została ona przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym (przy: 304 285 głosach - za uchwałą, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było). (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki).

Reklama


Uchwała Nr 2/06/2011

w sprawie przyjęcia porządku obrad


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu przyjmuje zaproponowany porządek obrad.


Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona przyjęta w głosowaniu jawnym przy: 304 285 głosach - za uchwałą (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 3/06/2011

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona przyjęta w głosowaniu jawnym przy: 304 285 głosach - za uchwałą (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 4/06/2011

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 19 087 207,29 zł,

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zamykający się zyskiem w wysokości 257 011,65 zł,

c) rachunek przepływów pieniężnych Spółki za 2010 rok,

d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,

c) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona przyjęta w głosowaniu jawnym przy: 304 285 głosach - za uchwałą (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 5/06/2011

w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia zatwierdzić zysk za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, w następujący sposób:

- zysk Spółki za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku w kwocie 257 011,65 złotych netto, zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona przyjęta w głosowaniu jawnym przy: 304 285 głosach - za uchwałą (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 6/06/2011

w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Marszalik - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Marszalik - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona podjęta w głosowaniu tajnym, przy: 10 000 głosach - za uchwałą (3,29% głosów na ZWZA, 0,92% głosów w kapitale zakładowym Spółki), 294 285 głosów wstrzymujących się (Tadeusz Marszalik wstrzymał się od głosowania) (96,71% głosów na ZWZA, 27,19% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 7/06/2011

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Marszalik - Vice Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Panu Piotrowi Marszalik - Vice Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.


Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona podjęta w głosowaniu tajnym, przy: 304 285 głosach (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki) - za uchwałą, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 8/2011

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Bolek - Vice Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Panu Markowi Bolek - Vice Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona podjęta w głosowaniu tajnym, przy: 304 285 głosach - za uchwałą (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 9/06/2011

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z jej działalności w roku 2010 postanawia przedstawione sprawozdanie zatwierdzić.-

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona podjęta w głosowaniu jawnym, przy: 304 285 głosach - za uchwałą (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 10/06/2011

w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Gębuś - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Panu Waldemarowi Gębuś - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.


Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona podjęta w głosowaniu tajnym, przy: 294 285 głosach - za uchwałą (96,71% głosów na ZWZA, 27,19% głosów w kapitale zakładowym Spółki), 10 000 głosów wstrzymujących się (Waldemar Gębuś wstrzymał się od głosowania) (3,29% głosów na ZWZA, 0,92% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 11/06/2011

w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Fimowicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Panu Jerzemu Fimowicz - Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona podjęta w głosowaniu tajnym, przy: 304 285 głosach - za uchwałą (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 12/06/2011

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Marszalik - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Panu Jackowi Marszalik - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona podjęta w głosowaniu tajnym, przy: 304 285 głosach - za uchwałą (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 13/06/2011

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Pamuła - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Panu Leszkowi Pamuła - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona podjęta w głosowaniu tajnym, przy: 304 285 głosach - za uchwałą (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 14/06/2011

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Maszczyk - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Pani Magdalenie Maszczyk - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona podjęta w głosowaniu tajnym, przy: 304 285 głosach - za uchwałą (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.Uchwała Nr 15/06/2011

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu powołuje członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w osobach:

1. Waldemar Gębuś,

2. Jerzy Fimowicz,

3. Leszek Pamuła,

4. Jacek Marszalik,

5. Sławomir Jarosz.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona podjęta w głosowaniu tajnym, przy: 294 285 głosach - za uchwałą (96,71% głosów na ZWZA, 27,19% głosów w kapitale zakładowym Spółki), 10 000 głosów wstrzymujących się (Waldemar Gębuś wstrzymał się od głosowania) (3,29% głosów na ZWZA, 0,92% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 16/06/2011

w sprawie upoważnienia Zarządu do podniesienia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) (kapitał docelowy). W ramach upoważnienia Zarząd może jedno lub wielokrotnie podwyższyć kapitał zakładowy Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej lub publicznej akcji na okaziciela Serii G i następnych serii, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Prawo ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przysługuje Zarządowi, nie może ona jednak być niższa niż 40,00 zł (czterdzieści złotych) i musi zostać zaakceptowana przez Radę Nadzorczą. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje wydawania akcji uprzywilejowanych lub przyznawania akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH. Zarząd nie może podwyższyć kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 15 czerwca 2014 roku.


Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona podjęta w głosowaniu jawnym, przy: 304 285 głosach - za uchwałą (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 17/06/2011

w sprawie zmiany Statutu Spółki.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu zmienia Statut Spółki w sposób opisany poniżej:

Dodaje się § 7.1. w Statucie Spółki o treści:

"1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2 000 000 (dwa miliony) złotych (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno lub wielokrotnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej lub publicznej akcji na okaziciela Serii G i następnych serii, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

3. Zarząd może wydać akcje Serii G i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.

4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 15 czerwca 2014 roku.

5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, nie niższej jednak niż 40,00 złotych, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.-

7. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.

8. Upoważnienie Zarządu nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.".

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona podjęta w głosowaniu jawnym, przy: 304 285 głosach (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki), - za uchwałą, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 18/06/2011

w sprawie upoważnienia Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona podjęta w głosowaniu jawnym, przy: 304 285 głosach - za uchwałą (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


Uchwała Nr 19/06/2011

w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich działań administracyjnych i prawnych zmierzających do przeniesienia notowań akcji wszystkich serii na rynek główny GPW w Warszawie


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich działań administracyjnych i prawnych zmierzających do przeniesienia notowań akcji wszystkich serii notowanych obecnie w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że została ona podjęta w głosowaniu jawnym, przy: 304 285 głosach - za uchwałą (100% głosów na ZWZA, 28,11% głosów w kapitale zakładowym Spółki), głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Ziob - Vice Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »