Reklama

COLUMBUS (CLC): Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 04.01.2016 roku - raport 2

Zarząd COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane i odbyte w dniu 04 stycznia 2016 roku, zawierające treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Reklama


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5/2016 dokonało następujących zmian w statucie Spółki:


1) § 1 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie

„1. Firma Spółki brzmi: Columbus Energy Spółka Akcyjna”.

2. Spółka może również używać skrótu Columbus Energy S.A.

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Columbus Energy S.A.”


2) § 5 ust. 1 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:

„Przedmiotem Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1) PKD – 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;

2) PKD – 24 – Produkcja metali;

3) PKD – 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;

4) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;

5) PKD – 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;

6) PKD – 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

7) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne;

8) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;

9) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;

10) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;

11)PKD – 58 – Działalność wydawnicza;

12) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;

13) PKD – 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;

14) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;

15) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;

16) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

17) PKD – 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

18) PKD – 68 – Działalność rynku związana z obsługą rynku nieruchomości;

19) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;

20) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;

21) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe;

22) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;

23) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;

24) PKD – 77 – Wynajem i dzierżawa;

25) PKD – 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;

26) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

27) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;

28) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

29) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

30) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

31) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;

32) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet;

33) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie;

34) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

35) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;

36) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

37) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

38) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;

39) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

40) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

41) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

42) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

43) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;

44) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);

45) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;

46) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

47) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

48) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

49) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

51) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

52) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

53) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

54) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;

55) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

56) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;

57) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

58) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

59) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

60) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

61) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

62) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

63) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

64) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna;

65) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;

66) PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;

67) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

68) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

69) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

70) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;

71) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;

72) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);

73) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

74) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

75) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

76) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

77) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

78) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

79) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;

80) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

81) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;

82) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;

83) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

84) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;

85) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

87) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;

88) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

89) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;

90) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

91) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

92) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

93) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;

94) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

95) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

96) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;

97) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

98) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

99) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

100) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

101) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;

102) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;

103) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;

104) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną;

105) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;

106) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

107) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; 108) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

109) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;

110) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;

111) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;

112) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

113) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

114) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;

115) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.”


3) § 6 ust. 1 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 72.000.000,09 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony złotych 09/100) i nie więcej niż 72.863.781,39 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 39/100) złotych i dzieli się na:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A00.000.001 do A10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;

b) 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B0.000.001 do B5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C0.000.001 do C1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;

d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D000.001 do D700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;

e) nie mniej niż 249.964.267 (dwieście czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) a nie więcej niż 253.163.457 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E000.000.001 do E253.163.457 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;


4) § 14 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:

„1) Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) wymagana jest zgoda wyrażona uchwałą Rady Nadzorczej.

2) Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:

a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych), każdy z Członków Zarządu samodzielnie,

b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.”


5) § 16 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład Pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji Członków Rady Nadzorczej określany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Walne Zgromadzenie może powołać albo odwołać poszczególnych Członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.

3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrężnicy przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.


6) do § 19 ust. 2 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna dodaje się punkt o) o następującym brzmieniu:

„o) określenie zasad, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, programu motywacyjnego, zatwierdzenie wskazanych przez Zarząd osób uprawnionych wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji.”


7) § 21 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.


Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Dawid Zieliński - Prezes Zarządu
Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »