BALTICON (BLT): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku. - raport 12

Zarząd spółki BALTICON SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BALTICON SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku:


„Uchwała nr 01/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Reklama

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 02/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdańsku wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zbigniewa Uhlenberg”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wymienieniem liczby akcji i głosów, które każdemu z nich przysługują oraz podpisał listę obecności. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, to jest 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) głosów, na ogólną liczbę 3.105.000 (trzy miliony sto pięć tysięcy) akcji i głosów, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie posiada zdolność do podejmowania wiążących uchwał, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 03/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2017.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.


Ocenę Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty przedstawił Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Zbigniew Uhlenberg.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 przedstawił Prezes Zarządu Spółki, Pan Tomasz Szmid.

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 04/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki BALTICON S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 78.742.103,60 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sto trzy złote sześćdziesiąt groszy);

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.580.065,55 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy);

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.580.065,55 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy);

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. o kwotę 34.233,40 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy złote czterdzieści groszy);

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BALTICON S.A. za rok obrotowy 2017.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.


Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 05/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 1.580.065,55 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z przedstawionym wnioskiem Zarządu.”.

WNIOSEK ZARZĄDU DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZROMADZENIA BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOTYCZĄCY PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2017

Zarząd BALTICON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2017 roku, rekomenduje, aby cały zysk netto Spółki w kwocie 1.580.065,55 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnieniem dla powyższego wniosku Zarządu Spółki jest długoterminowy interes Akcjonariuszy i zakładana strategia Spółki, której zamiarem jest budowanie wartości Spółki m.in. poprzez wzrost kapitału własnego Spółki. Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy jest zgodne z planami rozwoju Spółki.

Zgodnie z art. 396 § 1 na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie zakazują przekazania na ten cel całego zysku osiągniętego w danym roku. W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 KSH, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wniosek ten został także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2017 rok i uzyskał pozytywną ocenę.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.


W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 06/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Szmidowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.


Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 07/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Michałowi Magdziarzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.


Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 08/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Adrianowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.


W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej podjęło następującej treści uchwałę:


„Uchwała nr 09/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Marczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.


Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 10/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Sławomirowi Kalickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.


W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 11/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Markowi Bednarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.


Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 12/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Zbigniewowi Uhlenbergowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.


W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie BALTICON Spółki Akcyjnej podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 13/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Pani Edycie Stępień, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy), przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.


Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BALTICON SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r. nie było uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie, nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a także nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętych uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt. 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Kiedrowski - Wiceprezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »