Reklama

BALTICON (BLT): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku. - raport 15

Zarząd spółki BALTICON S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BALTICON S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku:


Uchwała nr 01/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.”

Reklama


W głosowaniu jawnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 02/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Tomasza Marczyńskiego.


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 03/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przyjmuje niniejszym porządek przewidziany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.”


W głosowaniu jawnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 04/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania

Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2016


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki BALTICON S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 69.070.768,36 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem 36/100 złotych);

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 355.330,58 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 58/100 złotych);

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 355.330,58 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 58/100 złotych);

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 371.653,05 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy 05/100 złote),

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BALTICON S.A. za rok obrotowy 2016 r.


W głosowaniu jawnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 04/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 355.330,58 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 58/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z przedstawionym wnioskiem Zarządu.”W głosowaniu jawnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 06/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Szmidowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 07/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michałowi Magdziarzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 08/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Adrianowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 9/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Marczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Krystianowi Klein, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Krzysztofowi Kamińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. - -


Uchwała nr 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Pawłowi Cioban, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Zbigniewowi Uhlenbergowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 1 ust. 4 Statutu uzyskuje nowe następujące brzmienie: „4. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.” b) § 14 ust. 2 Statutu uzyskuje nowe następujące brzmienie: „2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.”

c) Usuwa się § 14 ust. 3 i 4 Statutu.

d) Dotychczasowe § 14 ust. 5 do 9 Statutu uzyskują odpowiednio kolejno numerację § 14 ust. 3 do 7 Statutu.”


W głosowaniu jawnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Tomasza Marczyńskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 16/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Krystiana Klein Członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 17/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Krzysztofa Kamińskiego Członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 18/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni odwołuje Pana Zbigniewa Uhlenberga Członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni, mając na uwadze odwołanie wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki i w związku z tym zakończenie się kadencji Rady Nadzorczej Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej kadencji (na lata 2017 – 2020) na 5 (pięć) osób.”


W głosowaniu jawnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.Uchwała nr 20/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana Tomasza Antoniego Marczyńskiego (PESEL: 53030204410) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 – 2020.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.Uchwała nr 21/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana Zbigniewa Bogusława Uhlenberg (PESEL:) 57052400395 w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 – 2020.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 22/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana Sławomira Tadeusza Kalickiego (PESEL: 6111240655) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 – 2020.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 23/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana Marka Michała Bednarza (PESEL: 74062011511) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. na lata 2017 – 2020.”


W głosowaniu tajnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Uchwała nr 24/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zezwolenia na użycie kapitału zapasowego Spółki


„1. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przeznacza z kapitału zapasowego Spółki, ze środków pochodzących z zysków zakumulowanych z lat poprzednich, w tym z roku 2016 oraz z agio, kwotę 6.535.327,91 (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na pokrycie w całości straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2016.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”


W głosowaniu jawnym oddano 2.951.989 głosów ważnych, z 2.951.989 akcji, stanowiących 95,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto przy 2.951.989 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BALTICON S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r. nie było uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie, nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a także nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętych uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt. 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Kiedrowski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »