Reklama

NANOTEL (NAN): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NANOTEL S.A., które odbyło się w dniu 5 września 2017 roku. - raport 21

Spółka NANOTEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 września 2017 roku oraz dodatkowe informacje wymagane zgodnie z § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” dotyczące odbycia Walnego Zgromadzenia spółki publicznej.


W Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 490.000 (czterysta dziewięćdziesięcioma tysiącami) głosów z 245.000 (dwustu czterdziestu pięciu tysięcy) akcji) akcji.

Reklama


Odstąpiono od powoływania Komisji Skrutacyjnej.


Uchwała nr 01/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Jagiełka.

W głosowaniu tajnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Paweł Jagiełka stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 02/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NANOTEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1/ Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2/ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

7/ Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

10/ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


W głosowaniu jawnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 03/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym kończącym się 31.12.2016 r.

W głosowaniu jawnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 04/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2016 obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 18 537 014,04 zł (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysiące czternaście złote cztery groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 10 168 806,65 zł (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 168 806,65 zł (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy),

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 673 896,87 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu jawnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 05/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: sposobu pokrycia straty za roku obrotowy 2016.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając treść sprawozdania z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 rok w wysokości 10.168.806,65 zł (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) pozostanie niepokryta ze względu braku źródeł na jej pokrycie.

W głosowaniu jawnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 06/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 Panu Danielowi Wojnarowiczowi za okres od 01.01.2016r. do 29.06.2016r.

W głosowaniu tajnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 07/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 Panu Witoldowie Kudla za okres od 29.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

W głosowaniu tajnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 08/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 23.02.2016 r.

W głosowaniu tajnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 09/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Krygiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 23.02.2016.

W głosowaniu tajnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 10/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Jordan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 23.02.2016 r.

W głosowaniu tajnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 11/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 23.02.2016 r.

W głosowaniu tajnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 12/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Mikołajuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 23.02.2016.

W głosowaniu tajnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 13/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kościółek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23.02.2016 r. do dnia 14.10.2016 r.

W głosowaniu tajnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 14/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Jarosławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23.02.2016 r. do dnia 14.10.2016 r.

W głosowaniu tajnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 15/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Maroszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23.02.2016 r. do dnia 14.10.2016.

W głosowaniu tajnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 16/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23.02.2016 r. do dnia 14.10.2016 r.

W głosowaniu tajnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Uchwała nr 17/09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Cader absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23.02.2016 r. do dnia 14.10.2016 r.

W głosowaniu tajnym oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą 490000 głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt. 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
Witold Kudla - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »