Reklama

AINTEL (ARN): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2012 roku. - raport 25

Zarząd spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl (dawne Mobini S.A.) z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2012 roku.


Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie: wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Reklama

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Karolinę Muskała na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie: przyjęcia porządku obrad


§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011.

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2011.

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011;

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011;

c) pokrycia straty spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011;

d) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011;

e) zmian w składzie Rady Nadzorczej;

f) ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Newconnect i ich dematerializacji;

g) Wolne wnioski.

h) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans na dzień 31.12.2011r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 1.225.442,15 zł,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje stratę netto w wysokości 617.121,78 zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.182.878,22 zł,

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 836.637,77 zł,

- informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie: pokrycia straty


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 617.121,78 zł (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy) za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. z zysków z przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu - Panu Łukaszowi Stanickiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 18.04.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu - Panu Sebastianowi Rozowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu - Pani Jolancie Buczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 18.04.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.


Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:


§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Zbigniewowi Powierża z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 993.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,99%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 993.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.


Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrew Makatrewicz de Roy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.10.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.04.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Leszka Kułak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Newconnect i ich dematerializacji


§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na:

a. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializację w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

b. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

2) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w pkt 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.................................................... 1.013.953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,42%

Łączna liczba głosów "za"............................................................ 1.013.953

Łączna liczba głosów "przeciw".................................................. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"........................... 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bareja - Prezes Zarządu
Marta Szymańska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »