Reklama

LUXMEDTRI (LXT): Treść uchwał podjętych przez ZWZ - raport 16

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 12 sierpnia 2014 roku ("ZWZ"), podjęło następujące uchwały:


Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 sierpnia 2014 roku Pana Rafała Litwica.

Reklama

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.799.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,77% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.799.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 100.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 12 sierpnia 2014 roku postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.799.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,77% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.799.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.799.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.799.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,77% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.799.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 100.000 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw do protokołu.


Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.799.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,77% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.799.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 100.000 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw do protokołu.


Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. zawierające:

a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 9.335.074,49 zł;

b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., wykazujące stratę netto w wysokości 2.647.125,84 zł;

c. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 43.033,04 zł;

d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.647.125,84 zł;

e. informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.799.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,77% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.799.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 100.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, uchwala, że strata Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. w kwocie 2.647.125,84 zł netto zostaje pokryta w następujący sposób:

a) z kapitału zapasowego Spółki przeznacza się na pokrycie straty kwotę 899.466,14 zł;

b) pozostała kwota straty zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.799.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,77% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.799.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 100.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w latach następnych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.799.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,77% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.799.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 100.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.599.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,86% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.599.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.499.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 100.000 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw do protokołu.


Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.04.2013r. do 31.03.2014 r


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.799.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,77% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.799.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 100.000 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.799.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,77% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.799.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 100.000 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.799.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,77% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.799.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 100.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.799.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,77% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.799.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 100.000 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Michałowi Mazurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.799.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,77% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.799.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.799.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Andrzejowi Olikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela abssolutorium Andrzejowi Olikowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.799.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,77% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.799.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 100.000 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Walasiński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »