LUXMEDTRI (LXT): Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 03.06.2011 r. - raport 11

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 03 czerwca 2011 roku.


Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w systemie EBI w raporcie bieżącym nr 8/2011, oraz w systemie ESPI w raporcie bieżącym 2/2011, ZWZ podjęło następujące uchwały:


Reklama

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.550.364 ważnych głosów.

"Za" oddano 3.550.364 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.


Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok


§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zawierające:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 5.704.632,53 zł (słownie: pięć milionów siedemset cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt trzy grosze);

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujące zysk netto w wysokości 654.721,87 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.993.007,57 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.417.278,26 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia sześć groszy),

e) informację dodatkową.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.550.364 ważnych głosów.

"Za" oddano 3.550.364 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.


Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010 rok


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010 rok.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.550.364 ważnych głosów.

"Za" oddano 3.550.364 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.


Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku za 2010 rok


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki postanawia zysk netto Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie 654.721,87 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 362.426,22 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat poprzednich,

b) kwotę 292.295,65 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.550.364 ważnych głosów.

"Za" oddano 3.550.364 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.


Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z głosowania nad powyższą uchwałą wyłączony został Akcjonariusz Roman Walasiński dysponujący 200.000 głosami.

W głosowaniu uczestniczyło 3.350364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 82.38% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.350.364 ważnych głosów.

"Za" oddano 3.350.364 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.


Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.550.364 ważnych głosów.

"Za" oddano 3.550.364 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.


Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.550.364 ważnych głosów.

"Za" oddano 3.550.364 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.


Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Januszowi Kowalczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Januszowi Kowalczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.550.364 ważnych głosów.

"Za" oddano 3.550.364 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.


Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Mateuszowi Walasińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.550.364 ważnych głosów.

"Za" oddano 3.550.364 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.


Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.550.364 ważnych głosów.

"Za" oddano 3.298.945 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 251.419.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.


Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Dawida Sukacza.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.550.364 ważnych głosów.

"Za" oddano 3.350.364 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 200.000.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.


Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki: Michała Mazurkiewicza.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.360.364 ważnych głosów.

"Za" oddano 3.304.364 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 56.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.
Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Walasiński - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »