Reklama

LUXMEDTRI (LXT): Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 17.08.2012 r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 17 sierpnia 2012 roku.

Reklama


Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w systemie EBI w raporcie bieżącym nr 13/2012, oraz w systemie ESPI w raporcie bieżącym 6/2012, ZWZ podjęło następujące uchwały:


Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.


1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.605.000 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.


1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. zawierające:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 12.611.937,85 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy);

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., wykazujące zysk netto w wysokości 103.486,88 zł (słownie: sto trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.381.975,34 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 77.483,50 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy),

e) informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.605.000 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.


1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.605.000 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.


1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. zawierające:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 12.913.945,12 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych dwanaście gorszy);

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., wykazujące stratę netto w wysokości 251.084,37 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści siedem groszy);

c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.335.942,31 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote trzydzieści jeden groszy);

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 277.087,75 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),

e) informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.605.000 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012r.


1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.605.000 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.


1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. w kwocie 103.486,88 zł (słownie: sto trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.605.000 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.


1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z głosowania nad powyższą uchwałą wyłączony został Akcjonariusz Roman Walasiński dysponujący 200.000 głosów. W głosowaniu uczestniczyło 2.405.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 59,07% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.405.000 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.300.000 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 105.000

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2011r. do 31.03.2012 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.500.000 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 105.000

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.500.000 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 105.000.

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Januszowi Kowalczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Januszowi Kowalczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.500.000 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 105.000

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Mateuszowi Walasińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.500.000 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 105.000

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.500.000 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 105.000

Sprzeciwów nie zgłoszono.


Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Michałowi Mazurkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.500.000 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 105.000.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Walasiński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | treść | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »