COLUMBUS (CLC): Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 7 czerwca 2019 roku - raport 31

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 7 czerwca 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwałami nr 27/06/2019 oraz nr 28/06/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonało zmian Statutu Spółki – poniżej zestawienie dotychczas obowiązujących oraz uchwalonych zmian Statutu.

Reklama

1)

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1:

1. Przedmiotem Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1) PKD – 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;

2) PKD – 24 – Produkcja metali;

3) PKD – 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;

4) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;

5) PKD – 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;

6) PKD – 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

7) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne;

8) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;

9) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;

10) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;

11) PKD – 58 – Działalność wydawnicza;

12) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;

13) PKD – 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;

14) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;

15) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;

16) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

17) PKD – 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

18) PKD – 68 – Działalność rynku związana z obsługą rynku nieruchomości;

19) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;

20) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;

21) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe;

22) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;

23) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;

24) PKD – 77 – Wynajem i dzierżawa;

25) PKD – 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;

26) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

27) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;

28) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

29) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

30) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

31) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;

32) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet;

33) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie;

34) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

35) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;

36) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

37) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

38) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;

39) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

40) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

41) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

42) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

43) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;

44) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);

45) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;

46) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

47) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

48) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

49) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

51) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

52) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

53) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

54) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;

55) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

56) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;

57) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

58) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

59) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

60) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

61) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

62) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

63) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

64) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna;

65) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;

66) PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;

67) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

68) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

69) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

70) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;

71) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;

72) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);

73) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

74) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

75) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

76) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

77) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

78) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

79) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;

80) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

81) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;

82) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;

83) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

84) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;

85) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

87) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;

88) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

89) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;

90) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

91) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

92) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

93) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;

94) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

95) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

96) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;

97) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

98) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

99) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

100) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

101) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;

102) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;

103) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;

104) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną;

105) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;

106) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

107) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

108) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

109) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;

110) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;

111) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;

112) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

113) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

114) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;

115) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

Uchwalone brzmienie § 5 ust. 1:

1. Przedmiotem Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,

3) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,

4) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

5) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,

6) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,

7) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

8) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji,

9) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

10) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,

11) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,

12) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,

13) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,

14) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

15) PKD 46.52.Z – Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

16) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

17) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

18) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

19) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

20) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

21) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

22) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

23) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

24) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

25) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

26) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

27) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

28) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

29) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),

30) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

31) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

32) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

33) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

34) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

35) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

36) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

37) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

38) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

39) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

40) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

41) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

43) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,

44) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,

45) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,

46) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,

47) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

48) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

49) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

50) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,

51) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

52) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

53) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,

54) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

2)

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 2:

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 38/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwalone brzmienie § 7 ust. 2:

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 27/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.

3)

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 6:

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.

Uchwalone brzmienie § 7 ust. 6:

Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub w części pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji i/lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4)

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1:

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków.

Uchwalone brzmienie § 16 ust. 1.:

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Dawid Zieliński - Prezes Zarządu
Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »