Reklama

WBAY (WBY): Treść uchwał powziętych na ZWZ Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 30 czerwca 2012 roku - raport 21

Zarząd WEALTHBAY S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2012 roku.


Uchwała nr 01/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej."

Reklama

W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 02/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia


"Zwyczajnego Walne Zgromadzenie spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Wiaderek."

W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 03/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2011 albo przeznaczenia zysku za rok 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2011 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."

W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 04/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:

1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku),

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,

według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku zyskiem netto w wysokości 1.181.526,40 zł ( jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć zł. 40/100 gr), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 10.773.105,69 zł ( dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięć zł. 69/100 gr.) oraz

3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,

4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

niniejszym zatwierdza:

1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz

2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 na które składają się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans,

c) rachunek zysków i strat,

d) rachunek przepływów pieniężnych,

e) zestawienie zmian w kapitale własnym,

f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2011 zyskiem netto w wysokości 1.181.526,40 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć zł. 40/100 gr), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 10.773.105,69 zł ( dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięć zł. 69/100 gr.)


W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.Uchwała nr 05/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011.


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego zysku za rok obrotowy 2011, zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 1.181.526,40 zł ( jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć zł. 40/100 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy ."


W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.Uchwała nr 06/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderkowi z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2011 roku."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 07a/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 07b/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 07c/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011."

W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 07d/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Borkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 07e/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Lipińskiemu z wykonania obowiązków w 2011."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 08a/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Alicję Wiaderek."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 08b/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Borkowskiego."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 08c/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Lesława Kulę."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 08d/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Lipińskiego."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 08e/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Wandę Jabłońską."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 9/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej, do zmiany statutu Spółki, do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu ( NewConnect).


"Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 Kodeksu spółek handlowych, a także postanowień Statutu spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla dotychczasową treść § 5a Statutu Spółki i postanawia uchwalić § 5a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

§ 5a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.875.000,00 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd upoważniony jest do kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej (niepublicznej) akcji na okaziciela serii E i następnych serii odpowiadających kolejnym podwyższeniom kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 39.375.000 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.

3. Zarząd może wydać akcje serii E i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2015 roku.

5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej."

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii E ("Akcje Serii E") i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą przedmiotem oferty prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, a w związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie Praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E oraz następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii E i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zostaną zaoferowane inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty niepublicznej t.j. skierowanej do nie więcej niż 99 podmiotów.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Spółki Serii E i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą podlegały dematerializacji zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.

4. W interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Zarząd może wydać Akcje Serii E i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego tylko w zamian za wkłady pieniężne.

6. Umowy objęcia akcji w ramach danej transzy nie mogą być zawarte w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki każdorazowo uchwały o której mowa w art. 446 kodeksu spółek handlowych.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:

a) przeprowadzenia oferty prywatnej oraz ubiegania się wprowadzenie praw do akcji serii E oraz Akcji Serii E oraz praw do akcji i akcji następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów i zawiadomień do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych , w tym do:

- oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii E i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,

- oznaczania dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanej w granicach kapitału docelowego z zachowaniem każdorazowo postanowień §2 ust. 6 niniejszej uchwały;

b) dematerializacji praw do akcji oraz Akcji Serii E i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o rejestrację praw do akcji serii E oraz Akcji Serii E i następnych serii emitowanych w ramach kapitału docelowego;

c) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§5

Uzasadnienie niniejszej uchwały tj. jej umotywowanie (w rozumieniu art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych) stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/06/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku

"Opinia Zarządu spółki WEALTH BAY S.A.

uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru

oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

W ocenie Zarządu pozbawienie w całości prawa poboru Akcji Serii E i następnych serii, które będą emitowane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, dotychczasowych akcjonariuszy, następuje w interesie Spółki i jej akcjonariuszy oraz jest uzasadnione koniecznością sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych spółki WEALTH BAY S.A. W szczególności zaś środki pozyskane z emisji akcji w ramach kapitału docelowego mogą służyć dofinansowaniu trwającej inwestycji Spółki polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku biurowo - usługowego przy ul. Drewnowskiej 48 w Łodzi oraz sfinansowaniu kolejnych nieruchomości komercyjnych w Łodzi. Emisje akcji w ramach kapitału docelowego mogą służyć również , sfinansowaniu inwestycji kapitałowych i akwizycji innych podmiotów. Celem emisji akcji serii E i następnych, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Oferta prywatna w ramach, której Zarząd jest uprawniony do składania ofert objęcia akcji określonym wybranym przez siebie podmiotom umożliwi Spółce pozyskanie inwestorów i finansowania. Wyłączenie prawa poboru pozwoli Zarządowi na prowadzenie bezpośrednich rozmów z przyszłymi akcjonariuszami oraz zaoferowanie akcji ,podmiotom zainteresowanym uczestniczeniem w Spółce i wspieraniem jej koncepcji rozwoju. Działanie takie przyczyni się do zawierania umów mających na celu rozwój działalności Spółki w powiązaniu z inwestycją danego podmiotu (inwestora) w akcje spółki. Pozyskanie nowych akcjonariuszy zwiększy atrakcyjność akcji Spółki, co leży także w interesie dotychczasowych akcjonariuszy jak i samej Spółki.

W ocenie Zarządu tylko zewnętrzni inwestorzy gwarantują dofinansowanie na założonym poziomie w odpowiednio krótkim czasie.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby uprawnienie do określenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii E i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostało przyznane Zarządowi Spółki, który oznaczy ostateczną cenę emisyjną akcji Spółki na poziomie dostosowanym do aktualnej sytuacji rynkowej, w sposób maksymalizujący wpływy Spółki z tytułu emisji akcji Spółki serii E i następnych, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, oraz po uprzednim przeprowadzeniu badania zainteresowania instrumentami Spółki wśród inwestorów."

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/06/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku

"Uzasadnienie uchwały nr 9/06/2012 z 30 czerwca 2012 dnia roku w zakresie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego

w granicach kapitału docelowego


W ocenie Zarządu Spółki podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.875.000,00 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nie więcej niż 39.375.000 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii E i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja, leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Zdaniem Zarządu Spółki aktualnie panująca sytuacja na rynkach finansowych powinna skłaniać do zapewnienia Zarządowi Spółki elastyczności pozwalającej na szybką reakcję na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze. Zmiana Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego umożliwi szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę emisji akcji, a zatem przyczyni się do wzrostu kapitałów Spółki i poprawy jej pozycji rynkowej. Ponadto, Zarząd, w obecnej, zmiennej sytuacji również na rynku kapitałowym, wybierając termin i rozmiar emisji akcji poszczególnych serii, uzyska instrument, za pomocą którego będzie mógł skutecznie reagować i dostosować działania do zmieniających się okoliczności. Akcje serii E i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe w trosce o powodzenie emisji i debiut nowych akcji Spółki na rynku NewConnect. Wskazać należy, iż poprzednio udzielone Zarządowi upoważnienie, zostało wykorzystane w całości w drodze emisji akcji serii B, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. Wobec powyższego i faktu, iż w okresie od emisji akcji serii B w ramach kapitału docelowego, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony na podstawie uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie kolejno w drodze emisji akcji serii C oraz akcji serii D i wobec tego udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia jest celowe i korzystne dla Spółki i jej akcjonariuszy, z powodów wymienionych powyżej."


W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 10/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść Statutu w następujący sposób:


1) uchyla się dotychczasową treść § 16 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"§ 16

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,

d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych,

e) ustanawianie wynagrodzenia dla Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia Zarządu."


2) uchyla się dotychczasową treść § 17 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:


" § 17

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.

3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku

5. Decyzję o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Nadzorcza.

6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych."


3) uchyla się w całości § 20 Statutu Spółki.


W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 11/06/2012


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na podstawie uchwały nr 9/06/2012 i uchwały nr 10/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 30 czerwca 2012 roku, w tym także wynikających z oświadczeń Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.


W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości--- głosów: "za": 34.563.917, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:


_________________________

Piotr Wiaderek - Prezes ZarząduOsoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »