Reklama

TRITON (TRI): Triton Development Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Triton Development Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na dwuosobową reprezentację Spółki i taką samą obecną liczbę członków Zarządu, wypełnia on swoje obowiązki według przepisów ogólnie obowiązującego prawa i regulaminu Zarządu.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki udział biorą osoby uprawnione. Spółka nie widzi uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów w celu umożliwienia transmisji przebiegu obrad i upubliczniania na stronie internetowej przebiegu obrad, skoro wszystkie przewidziane prawem informacje udostępniane są w stosownych raportach. Obowiązujące przepisy, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim, w wystarczający sposób regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności zagadnień będących przedmiotem obrad WZA. W przypadku pytań dotyczących WZA kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi. Ponadto Spółka jest zobowiązana zapewniać ochronę prywatności, wizerunku i danych osobowych swoich akcjonariuszy.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na dwuosobową reprezentację Spółki i taką samą obecną liczbę członków Zarządu, wypełnia on swoje obowiązki według przepisów ogólnie obowiązującego prawa i regulaminu Zarządu.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada Nadzorcza dotychczas nie była informowana o powoływaniu członków Zarządu do organów innych spółek.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest i będzie stosowana w ograniczonym zakresie. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z 29 grudnia 2009 r. oraz z art. 86 ust. 3 „Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym” zadania Komitetu Audytu określone w tejże Ustawie wykonywane są przez Radę Nadzorczą w pełnym składzie.

Reklama

W Radzie Nadzorczej Spółki zasiadają członkowie posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie, natomiast nie został wyodrębniony komitet audytu ani inne komitety.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
Zadania Komitetu Audytu wykonywane są przez Radę Nadzorczą w pełnym składzie. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą bezpośrednio lub pośrednio zgodnie z wolą akcjonariuszy.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada wyodrębnionej funkcji i systemu audytu wewnętrznego.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
W walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki udział biorą osoby uprawnione. Spółka nie widzi uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów w celu umożliwienia transmisji przebiegu obrad i upubliczniania na stronie internetowej przebiegu obrad, skoro wszystkie przewidziane prawem informacje udostępniane są w stosownych raportach, a struktura akcjonariatu i brak oczekiwań akcjonariuszy w tym zakresie nie uzasadniają takich działań. Obowiązujące przepisy, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim, w wystarczający sposób regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności zagadnień będących przedmiotem obrad WZA. W przypadku pytań dotyczących WZA, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi. Ponadto Spółka jest zobowiązana zapewniać ochronę prywatności, wizerunku i danych osobowych swoich akcjonariuszy.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada Nadzorcza dotychczas wyraża zgody na zawieranie z akcjonariuszami umów w zakresie wymaganym przez Statut i Ksh. Rada Nadzorcza dotychczas nie była informowana o zawieraniu umów wykraczających poza katalog wynikający z powyższych dokumentów.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada regulacji wewnętrznych określających kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów.


Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie ze Statutem Spółki wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, zaś wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie zgodnie z zakresem zadań i kompetencji każdego z Członków. Mechanizm ten zapewnia indywidualne podejście do sposobu i wysokości wynagrodzenia każdego z Członków organów Spółki. W Spółce nie została przyjęta polityka wynagrodzeń.
Osoby reprezentujące spółkę:
Magdalena Szmagalska - Prezes Zarządu
Jacek Łuczak - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »