Reklama

CTE (CTE): Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru w ramach subskrypcji prywatnej. - raport 14

W nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2018 oraz 11/2018 Zarząd Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na podstawie Uchwały nr 3/2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2018 roku, w związku z art. 8 ust. 4 Statutu Spółki oraz w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej Spółki na wyłączenie prawa poboru w całości, wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Zarząd Spółki w dniu 19 kwietnia 2018 roku w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Żurawiej 6/12 lok. 427 w obecności Pani Małgorzaty Kempińskiej - Rusek Notariusza w Warszawie, powziął uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, oraz wyłączenia prawa poboru w całości w ramach subskrypcji prywatnej, o następującej treści:

Reklama

„Uchwała Nr 1

Zarządu Spółki pod firmą

CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2018 roku


Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 8 ust. 4 statutu Spółki postanowił uchwalić co następuje:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 75.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) tj. z kwoty 502.000,00 zł (słownie: pięćset dwa tysiące złotych 00/100) do kwoty 577.500,00 (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), w drodze emisji 755.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda.

2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

3. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

a) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;

b) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

4. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100).

5. Akcje serii F będą zaoferowane, w ramach oferty prywatnej, przez Zarząd Spółki wybranym inwestorom w liczbie nie większej niż 150 osób, z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

6. Zarząd określi szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii F, m.in. ustali wzór dokumentu - umowę objęcia akcji w subskrypcji prywatnej oraz określi miejsce i termin zawarcia umowy oraz sposób dokonywania wpłat na akcje;-

7. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dematerializacji akcji objętych w ramach niniejszego podwyższenia oraz dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do obrotu na rynku alternatywnego systemu obrotu New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, działając na podstawie art. 310 § 4 w zw. z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) art. 8 ust. 1 Statutu Spółki i otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 577.500,00 (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 5.775.000 (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwie) akcje, na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym: -------------------------

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, -------------------------------------------------------------

b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii A1, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, -------------------------------------------------------------

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,-------------------------------------------------------------

d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,”

e) 2.020.000 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,”

f) 755.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela, serii F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”

Uchwała Nr 2

Zarządu Spółki pod firmą

CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2018 roku

Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 8 ust. 4 statutu Spółki, oraz z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru w całości, niniejszym pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii F.


UZASADNIENIE


Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest zaadresowaniem emisji do wybranych nowych inwestorów, w związku z tym, realizacja prawa do objęcia akcji serii F musi się odbyć z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. Ponadto, wyłączenie prawa poboru uzasadnia fakt, iż działalność Spółki wymaga środków finansowych w znaczącej wysokości celem realizacji przyjętej strategii rozwoju.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Bronowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »