Reklama

ORPHEE (ORP): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2018 r.

Rada Dyrektorów („Zarząd”) Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) informuje o uchwałach podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 maja 2018 roku, odbytym w siedzibie Spółki i rozpoczętym zgodnie z ogłoszeniem o godzinie 12:00. Treść uchwał została przetłumaczona na język polski.

Reklama


1. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA wybiera Pana Samuela Halff na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


2. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA wybiera Pana Samuela Halff na członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


3. WYBÓR SEKRETARZA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA wybiera Panią Mounira Khedairia na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


4. ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée SA zatwierdza ogłoszony we właściwym szwajcarskim dzienniku urzędowym 1 maja 2018 r. porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


5. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA zatwierdza protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2017 roku.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


6. ZATWIERDZENIE ROCZNEGO RAPORTU ZA ROK OBRACHUNKOWY 2017


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA zatwierdza roczny raport za rok obrachunkowy 2017.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


7. UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY DYREKTORÓW


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA udziela Panu Januszowi Płocicy absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2017.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA udziela Panu Domingo Dominguezowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2017.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA udziela Panu Wojciechowi Suchowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2017.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA udziela Panu Krzysztofowi Rudnikowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2017.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2017.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


8. WYBÓR SKŁADU RADY DYREKTORÓW


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje Pana Domingo Domingueza do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje Pana Wojciecha Suchowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje Pana Krzysztofa Rudnika do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


9. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY DYREKTORÓW ORPHÉE SA


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje, zgodnie z art. 5 § 3 Statutu Orphée SA, Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


10. ZATWIERDZENIE WYNAGRODZENIA RADY DYREKTORÓW ORAZ KIEROWNICTWA NA ROK 2018


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie z art. 12 Statutu Orphée SA zatwierdza:

- stałe wynagrodzenie Rady Dyrektorów na rok 2018 w wysokości: 240 000 CHF,

- zmienne wynagrodzenie Rady Dyrektorów na rok 2018 w wysokości: 0 CHF,

- stałe wynagrodzenie Kierownictwa na rok 2018 w wysokości: 300 000 CHF,

- zmienne wynagrodzenie Kierownictwa na rok 2018 w wysokości: 30 000 CHF.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


11. WYBÓR KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie z art. 17 Statutu Orphée SA, powołuje Pana Janusza Płocicę oraz Pana Wojciecha Suchowskiego na członków Komitetu ds. Wynagrodzeń na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


12. WYBÓR NIEZALEŻNEGO PRZEDSTAWICIELA AKCJONARIUSZY


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje Pana Samuela Halffa do pełnienia funkcji niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy na kadencję do zakończenia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


13. WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA SPÓŁKI


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA wybiera „BDO Ltd” z siedzibą: Route de Meyrin 123, 1219 Châtelaine, jako biegłego rewidenta spółki Orphée SA na rok finansowy 2018 ze skutkiem od zakończenia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


14. WYBÓR SPECJALNEGO REWIDENTA SPÓŁKI


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie ze Statutem Orphée SA wybiera „BDO Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000293339, NIP 108-000-42-12, jako biegłego rewidenta dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok finansowy 2018 ze skutkiem od zakończenia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - „za” uchwałą oddano 30 731 308 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Płocica - Przewodniczący Rady Dyrektorów
Wojciech Suchowski - Członek Rady Dyrektorów

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »