Reklama

ARTNEWS (ATN): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Domu Aukcyjnego Abbey House S.A. 12 sierpnia 2013 r. - raport 36

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 sierpnia 2013 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od podjęcia żadnej uchwały. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Emitenta, informuje o powzięciu przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 17 następujących zmian statutu:

1) zmianie ulega treść § 1 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

Reklama

"1. Spółka działa pod firmą: Abbey House Group Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Abbey House Group S.A.",

2) zmianie ulega treść § 2 ust. 3 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: "3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach, a także przedsięwzięciach gospodarczych oraz wszystkich prawem dopuszczalnych formach organizacyjno-prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.",

3) zmianie ulega treść § 12 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

"1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.",

4) zmianie ulega treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie

"2. Członków Zarządu powołuje się na okres kadencji, która trwa 5 lat.",

5) zmianie ulega treść § 17 pkt 8 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie

"8) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty, nieprzewidzianych w zatwierdzonym budżecie.",

6) wykreśleniu ulega treść § 17 pkt 18, 19 i 20 Statutu Spółki,

7) zmianie ulega numeracja punktów w § 17, gdzie punkt "21" otrzymuje numer "18",

8) zmianie ulega treść § 19 ust. 4 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

"4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.",

9) zmianie ulega treść § 21 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku.",

10) zmianie ulega treść § 22 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

"1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Dodatkowo, zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej są przesyłane faksem lub mailem, przy czym, brak potwierdzenia otrzymania kopii zawiadomienia w ten sposób, nie powoduje nieważności obrad.",

11) wykreśleniu ulega treść § 29 Statutu Spółki,

12) zmianie ulega treść § 37 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

"1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej, zweryfikowane przez biegłych rewidentów, wybranych przez Radę Nadzorczą, kompletne roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i opinią biegłego rewidenta.

2. Zarząd będzie sporządzał kwartalne sprawozdania finansowe w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej. Sprawozdania winny być dostarczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej w ciągu czterdziestu sześciu dni po upływie każdego kwartału.

3. Rada Nadzorcza określa wymagania, jakim powinny odpowiadać przedstawiane przez Zarząd budżety i plany strategiczne.",

13) zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów Statutu Spółki, począwszy od "§ 30", który uzyskuje numer "§ 29", do "§ 40", który uzyskuje numer "§ 39".

Przedmiotowe zmiany statutu wejdą w życie z dniem skutecznego dokonania ich wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5), 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Kokoszka - Prezes Zarządu
Bartłomiej Czernecki - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »