Reklama

PLGROUP (PLG): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku w dniu 22 czerwca 2012 roku - raport 19

Zarząd Spółki RAJDY 4x4 S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu dzisiejszym tj. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki w dniu 22 czerwca 2012 roku.


Uchwała nr 1/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.Uchwała nr 02/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

Reklama

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4X4 S.A. z siedzibą w Sulejówku wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Prezesa Zarządu Marcina Piotrowskiego."


Uchwała nr 03/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4X4 S.A. z siedzibą w Sulejówku przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2011 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2011 roku,

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w drodze wniesienia go aportem do innej spółki kapitałowej w zamian za udziały tej spółki

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.


Uchwała nr 04/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1.Sprawozdanie finansowe Spółki RAJDY 4X4 S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujące:

a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki), sporządzony na dzień 31.12.2011 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 2.910.122,21 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i 21/100 gr.);

b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2011 do dnia 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 373.979,33 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 33/100 gr.)

c) zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2011 do dnia 31.12.2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 406.796,00zł (słownie: czterysta sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych);

d) rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2011 do dnia 31.12.2011 r. o kwotę 442.292,80 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i 80/100 gr.);

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia

2. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki RAJDY 4X4 S.A. za rok obrotowy 2011 r.


Uchwała nr 05/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2011 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2011 roku i wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia iż strata ta zostanie pokryta z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w latach następnych.


Uchwała nr 06/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki


Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Chełmickiemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.


Uchwała nr 07/06//2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SpółkiDziałając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Zieniewiczowi -Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 08/06//2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.


Uchwała nr 09/06//2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Chełmickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.


Uchwała nr 10/06//2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Mitraszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.


Uchwała nr 11/06//2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kordzikowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.


Uchwała nr 12/06//2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Szujeckiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.Uchwała nr 13/06//2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w drodze wniesienia go aportem do innej spółki kapitałowej w zamian za udziały tej spółki


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża niniejszym zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Zbywana przez Spółkę zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowić będzie zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej Spółki.

2. Zarząd Spółki jest uprawniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności koniecznych dla wykonania niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 6 ust. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące Spółkę:


Marcin Piotrowski - Prezes Zarządu
Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Piotrowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »