Reklama

PRESTO (PST): Uchwały podjęte na ZWZ

UCHWAŁA NR 1

Reklama

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Sowińskiego.


Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej: http://www.relacje.presto-kominy.pl.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.


UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.


UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Presto S.A. za 2015 rok


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Presto S.A. za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.


UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 25.365.391,64 zł;

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.535.700,02 zł;

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 695.700,02 zł;

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1.232.138,68 zł;

6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Presto S.A. za 2015 rok


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Presto S.A. za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.


UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015

do dnia 31 grudnia 2015 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 26.306.649,61 zł;

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.570.552,25 zł;

4. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.


UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie 1.535.700,02 zł (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych i dwa grosze) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.


UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Olszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 16.666.667 akcji, które stanowią 19,84% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 16.666.667, w tym 16.666.667 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.

Tomasz Olszewski nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.


UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Olszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.


UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.


UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Iwonie Rogowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.


UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.


UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Hannie Sowińskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.


UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Wijatkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 1 głos „za”, 49.980.000 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.


UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Sowińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.


UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Łukasza Rosińskiego.

§ 2.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej:

1. Krzysztofa Sowińskiego,

2. Jarosława Olszewskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 maja 2016 roku.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.


UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy)

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 8.400.000 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych), to jest z kwoty 8.400.000 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 16.800.000 zł (szesnaście milionów osiemset tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 84.000.000 (osiemdziesiąt cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

3. Wszystkie akcje serii D będą zdematerializowane.

4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.

5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

a. Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b. Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).

7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii D.

8. W przypadku, gdy liczba akcji serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

9. Dzień prawa poboru akcji serii D ustala się na dzień 14 czerwca 2016 roku.

10. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii D w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii D oraz praw do akcji serii D.

2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać o wprowadzenie akcji serii D lub praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, w tym w szczególności określenia:

a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D;

b. zasad dystrybucji akcji serii D;

c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz zasad ich opłacenia;

d. zasad dokonania przydziału akcji serii D.

2/ dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.

3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii D lub praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.

5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

㤠7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 16.800.000 zł (szesnaście milionów osiemset tysięcy złotych)i dzieli się na:

a) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 50.000.000 (pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d) nie więcej 84.000.000 (osiemdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Sowiński - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »