Reklama

BVT (BVT): Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2019 r. - raport 36

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku.


Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.


Ponadto, podjęto uchwałę zmieniającą §10 oraz §11 Statutu Spółki, jak poniżej:

Reklama


- Dotychczasowe brzmienie §10 Statutu Spółki:


„1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych.

2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.

3. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych w terminie 45 dni. Proponowana cena akcji nie może być wyższa niż średnia cena z 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym poprzedzających dzień wysłania propozycji nabycia akcji do pozostałych akcjonariuszy.

4. Jeżeli w terminie 45 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 3, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nimi swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę.

5. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

6. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w pkt 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.

7. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.”


- Zmieniona treść §10 Statutu Spółki:


„Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.”


- Dotychczasowe brzmienie §11 Statutu Spółki:


„1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem, a na wniosek Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością ¾ oddanych głosów.

2. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:

1) Działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy;

2) Ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, o czym Walne Zgromadzenie może zdecydować w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy;

3. Zarząd może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych.

4. W sprawach opisanych w ust. 2 pkt 2), nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 359 §6 kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje umorzone ustala wówczas Rada Nadzorcza.”


- Zmieniona treść §11 Statutu Spółki:


„1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem, a na wniosek Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością ¾ oddanych głosów.

2. Zarząd może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych.”


Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Gądek - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »