Reklama

PGSSOFT (PSW): Uchwały podjęte przez ZWZ PGS Software S.A. w dniu 05.04.2013

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. w dniu 5 kwietnia 2013 roku.

ReklamaUchwała Nr 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 rokuw sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pawła Gurgula.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących sięUchwała Nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 rokuw sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,

c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012,

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012,

e) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012,

f) uchwał Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b, d, e oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.

6. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,

c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012,

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012,

f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,

g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,

h) zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego IV.

7. Zamknięcie obrad.§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się
Uchwała Nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 roku


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 zawierające:


a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 923 923,88 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote 88/100),

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 637 852,16 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 16/100),

d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 616 852,67 zł (słownie: dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 67/100),

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 626 225,82 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 82/100),

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 roku


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012


§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.Uchwała Nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 roku


w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy§ 1


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2012 zysk netto w wysokości 5 637 852,16 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote szesnaście groszy),przeznaczyć:

a) na dywidendę - kwotę w wysokości 4 975 452,90 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy),

b) na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 662 399,26 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy).

2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy).
§ 2


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na 12 kwietnia 2013 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 26 kwietnia 2013 roku.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.Uchwała Nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 rokuw sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 zawierające:

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 960 653,02 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 02/100),

c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 637 194,56 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 56/100),

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 616 195,07 zł (słownie: dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 07/100),

e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 617 289,26 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 26/100),

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.Uchwała Nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 roku


w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012.§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.


Uchwała Nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 rokuw sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu - Wojciechowi Gurgulowi absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia

31 grudnia 2012 roku
§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.250.000 akcji, co stanowi 22,61 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 12.500.000 głosów. Oddano łącznie 12.500.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 12.500.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 roku


w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu - Pawłowi Gurgulowi absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia

31 grudnia 2012 roku
§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.250.000 akcji, co stanowi 22,61 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 12.500.000 głosów. Oddano łącznie 12.500.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 12.500.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.Uchwała Nr 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 roku


w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 rokuw sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 14 maja 2012 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 14 maja 2012 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.Uchwała Nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 14 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 14 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.Uchwała Nr 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 kwietnia 2013 roku


w sprawie: zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego IV
§1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego IV, przyjęty Uchwałą Nr 18/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE SA z dnia 28 czerwca 2011 roku, w następujący sposób:


1. §3 ust. 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego IV otrzymuje brzmienie:


"Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, że do udziału w Programie IV uprawnione są następujące osoby (Osoby Uprawnione):

1) Paweł Piwowar - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2) Jacek Bierkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

3) Therese Asmar - Członek Rady Nadzorczej,

4) Piotr Szkutnicki - Członek Rady Nadzorczej,

5) Paweł Zdanowicz - Członek Rady Nadzorczej.

Inne osoby będą uprawnione do uczestnictwa w Programie IV, o ile Walne Zgromadzenie Spółki, tak postanowi."


2. §5 ust. 7 pkt d) Regulaminu Programu Motywacyjnego IV otrzymuje brzmienie:


"Warranty przydzielane będą w następujący sposób:

(....)

d) w drugim i trzecim roku obowiązywania Programu IV Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Piwowar przysługiwać będzie po 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) Warrantów, a pozostałym Członkom Rady Nadzorczej, tj. Jackowi Bierkowskiemu, Piotrowi Szkutnickiemu, Pawłowi Zdanowiczowi, Therese Asmar po 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) Warrantów,"


3. §6 ust. 1 pkt b) Regulaminu Programu Motywacyjnego IV otrzymują brzmienie:


"Przyznanie Warrantów uzależnione będzie od ziszczenia się następujących warunków:

(....)

b) pozostawania przez tę osobę Członkiem Rady Nadzorczej lub Członkiem Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2012 roku - w Pierwszym Roku trwania Programu IV, na sześćdziesiąty dzień po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 - w Drugim Roku trwania Programu IV oraz na sześćdziesiąty dzień po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 - w Trzecim Roku trwania Programu IV."§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Gurgul - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »