Reklama

ASSETUS (ASS): Uchwały ZWZA podjęte w dniu 30.06.2017 r. - raport 17

Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Assetus S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2017 r., a także treść uchwał niepodjętych. Przy każdej uchwale wskazano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się”. Wskazano również sprzeciwy zgłoszone przez pełnomocnika akcjonariusza wraz z uchwałami, których dotyczyły.

Reklama
Ponadto Emitent informuje, że na podstawie podjętej w dniu 30.06.2017 r. uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia dokonano zmiany §5 Statutu Emitenta:
Dotychczasowe brzmienie §5 Statutu:


"Kapitał zakładowy wynosi 2.059.554,40 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100 gr.) i dzieli się na:


a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,


b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,


c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda


d) 1.218.301 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta jeden ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.


e) 900.000 (dziewięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.”
Nowe brzmienie §5 Statutu:


"Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2.059.554,40 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100 gr.) i nie więcej niż 2.859.554,40 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100 gr.) i dzieli się na:


a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,


b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,


c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda;


d) 1.218.301 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta jeden ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda;


e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda;


f) do 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.”
Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zostanie opublikowana po jego sporządzeniu przez Radę Nadzorczą.
Ponadto Emitent zawiadamia, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 28 lipca 2017 r. do godz. 15:00.
W trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2017 r. zgłoszono następujące projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad:


Pełnomocnik akcjonariusza Wealth Bay S.A. zgłosił wniosek o zmianę kolejności spraw objętych porządkiem obrad w ten sposób, aby w ostatniej kolejności Walne Zgromadzenie głosowało nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego spółki za rok obrotowy 2016 oraz uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2016.


Pełnomocnik akcjonariusza Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Sp. k. zgłosił wniosek o powołanie do składu Rady Nadzorczej: Adama Mariańskiego, Lesława Kula, Krzysztofa Durczak, Alicji Wiaderek i Wandy Jabłońskiej.


Pełnomocnik Alicji Wiaderek zgłosił wniosek o powołanie do składu Rady Nadzorczej: Krzysztofa Możyszka i Sebastiana Kosteckiego.


Pełnomocnik akcjonariusza Wealth Bay S.A. zgłosił wniosek o uzupełnienie projektu uchwały nr 22 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o zdanie, że akcje serii „F” będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia następnego roku obrotowego po roku, w którym następuje emisja akcji serii „F”, tj. począwszy od 1 stycznia 2018 roku, czyli w dywidendzie wypłacanej za rok 2017.


Pełnomocnik akcjonariusza Wealth Bay S.A. zgłosił również wniosek o wyłącznie z projektu uchwały nr 22 dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki sprawy wyłączenia prawa poboru nowo emitowanych akcji serii F i poddanie tej sprawy pod głosowanie w ramach odrębnej uchwały, tj. uchwały nr 23.


Pełnomocnik akcjonariusza Wealth Bay S.A. zgłosił projekt uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 25).
Pełnomocnik akcjonariusza Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Sp. k. zgłosił sprzeciwy co do następujących uchwał:


- uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad;


- uchwały nr 4 w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu, Panu Piotrowi Wiaderek;


- uchwały nr 10 w sprawie odwołania Pana Adama Mariańskiego ze składu Rady nadzorczej;


- uchwały nr 22 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii F nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz zmiany Statutu Spółki;


- uchwały nr 24 w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;


- uchwały nr 25 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Emitent informuje również, że Walne Zgromadzenia z powodu braku wymaganej prawem większości głosów nie podjęło następujących uchwał objętych porządkiem obrad:


- uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Mariańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;


- uchwały nr 15 w sprawie powołania Pana Adama Mariańskiego do składu Rady Nadzorczej;


- uchwały nr 16 w sprawie powołania Pana Lesława Kula do składu Rady Nadzorczej;


- uchwały nr 23 w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 5, 6, 7, 7a, 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »