Reklama

INFOSCOPE (ISC): Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Zarząd InfoScope S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 10 stycznia 2014 r. otrzymał od akcjonariusza spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Jack Trevally Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, posiadającego 7,78 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 31 stycznia 2014 r.

Reklama


Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.


Jack Trevally Limited, w związku ze zwołaniem na dzień 31 stycznia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwrócił się o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dot. podziału serii akcji zwykłych na okaziciela serii D na serię D1 i D2 oraz zmiany Statutu Spółki w powyższym zakresie, a także dodanie punktu porządku obrad w przedmiocie wyrażenia zgody na rejestrację akcji serii D1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Ponadto Jack Trevally Limited przedstawił uchwalę w sprawie zmiany Statutu Spółki uwzględniającą podział serii akcji oraz uwzględniającą zmiany Statutu Spółki uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Z uwagi na fakt, iż projekt uchwały w sprawie podziału serii akcji pociąga za sobą zmianę Statutu Spółki, Jack Trevally Limited zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału serii akcji przed rozpatrzeniem punktu porządku obrad w sprawie zmiany Statutu Spółki.W związku z tym Jack Trevally Limited proponuje następującą kolejność porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii E1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii E2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji serii D.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Motywacyjnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rejestrację akcji serii D1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

12. Zamknięcie obrad.


Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Jack Trevally Limited przedstawił projekty stosownych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Jack Trevally Limited wskazał, iż dla prawidłowego sformułowania żądania z art. 401 § 1 wystarczające jest albo przedstawienie samego uzasadnienia, albo tylko samego projektu uchwały (tak M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych Komentarz, s. 805).


W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, iż porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 stycznia 2014 r. (ogłoszonego 3 stycznia 2014 r.) ulega zmianie w sposób zaproponowany przez Jack Trevally Limited.


W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd InfoScope S.A. ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania Jack Trevally Limited wyglądać będzie następująco:


1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii E1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii E2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji serii D.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Motywacyjnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rejestrację akcji serii D1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

12. Zamknięcie obrad.


Zarząd przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki, uwzględniające żądanie przedstawione przez akcjonariusza:


Projektowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 3 ust 1.:

1. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.


Proponowana treść § 3 ust 1.:

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.


Dotychczasowa treść § 4:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),

2) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),

3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.5),

4) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),

5) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),

6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),

7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),

8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),

9) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),

10) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),

11) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),

12) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),

13) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),

14) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),

15) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

16) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

17) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),

18) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

19) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

20) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

21) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

23) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),

24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9),

25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

27) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),

28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),

29) Reklama (PKD 73.1),

30) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

31) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),

32) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

33) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),

34) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),

35) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),

36) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.2),

37) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),

38) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

39) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).


Proponowana treść § 4:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),

2) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),

3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.5),

4) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),

5) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),

6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),

7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),

8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),

9) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),

10) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),

11) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),

12) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),

13) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),

14) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),

15) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

16) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

17) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),

18) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

19) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

20) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

21) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

23) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),

24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9),

25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

27) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),

28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),

29) Reklama (PKD 73.1),

30) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

31) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),

32) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

33) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),

34) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),

35) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),

36) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.2),

37) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),

38) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

39) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),

40) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

41) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),

42) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z).

Dotychczasowa treść § 6 ust 1.:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 306.944,40 zł (trzysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na:

a) 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 1.789.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e) 847.222 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


Proponowana treść § 6 ust 1.:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 306.944,40 zł (trzysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na:

a) 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 1.789.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 211.806 (dwieście jedenaście tysięcy osiemset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e) 635.416 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta szesnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


Dodano § 6 ust. 9 -16:

9. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 5.000 zł (pięć tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

10. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 9, jest przyznanie prawa

do objęcia akcji serii E1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2014 r.

11. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A,

pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

12. Prawo objęcia akcji serii E1 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2016 r.

13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 13, jest przyznanie prawa

do objęcia akcji serii E2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2014 r.

15. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E2 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B,

pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

16. Prawo objęcia akcji serii E2 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2018 r.Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczone w ogłoszeniu NWZ zwołanego na dzień 31 stycznia 2014 r. pozostają bez zmian.


W załączeniu Zarząd InfoScope S.A. przedstawia ponownie opis procedur związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem wraz z projektami uchwał, formularzem pełnomocnictwa oraz projektowaną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki (uwzględniającą zmiany zaproponowane przez Jack Trevally Limited).


Podstawa prawna:


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Mieloszyk - Prezes Zarządu
Robert Zaranowicz - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »