Reklama

DENTAMDC (DAM): Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji - raport 17

Dent-A-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3-letnią kadencję, następujące osoby: Mariusz Soliński, Bogusław Bodzioch, Piotr Cholewa, Michał Potoplak, Łukasz Adach.


Spółka przekazuje pozostałe informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:


Mariusz Soliński

Reklama

a) członek Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 08.08.2016 r., wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 30.06.2021 r.,

b) jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej o specjalności: automatyka i metrologia, ukończył również Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie; posiada tytuł Master of Business Administration University of Illinois at Urbana-Champaign; posiada wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem sprzedażą, jakością obsługi klienta oraz budżetem; pracę zawodową rozpoczął w 1995r., w latach 2000 ? 2014 pełnił funkcję dyrektora w jednej z największej instytucji finansowej na rynku Europy Środkowo ? Wschodniej; w pracy zawodowej odpowiadał za budowanie długoterminowych relacji z klientem, rekrutację i budowanie zespołów, szkolenie i motywowanie pracowników do osiągania doskonałych wyników tak w zakresie sprzedaży jak i wdrażania i utrzymania wysokich standardów obsługi klienta, wprowadzenie nowych produktów na rynek; brał czynny udział w tworzeniu i wdrażaniu procedur związanych z jakością, budżetowaniem, controlingiem i bezpieczeństwem, uczestniczył w procesach restrukturyzacyjnych; obecnie zajmuje stanowisko prezesa zarządu w firmie handlowej,

c) nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,

d) w okresie ostatnich trzech lat: jest wspólnikiem i prezesem zarządu Impuls Trade Sp. z o.o., od 2013 wspólnikiem Impuls Trade Sp. z o.o. S.K.,

e) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

f) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji,

g) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

h) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;


Bogusław Bodzioch

a) Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 1.07.2015 r., wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 29.06.2021 r.;

b) Absolwent studiów inżynierskich wydziału chemii Politechniki Rzeszowskiej, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania firmą. Ukończył kurs IBD Business School dla kandydatów dla członków rad nadzorczych. Pan Bogusław Bodzioch posiada bogate doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, nabyte m.in. podczas wieloletniego pełnienia funkcji radzie nadzorczej dużych zakładów komunalnych. Pan Bogusław Bodzioch przez kilkanaście lat prowadził działalność gospodarczą w obszarze ubezpieczeń i badania opinii publicznej;

c) nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;

d) w okresie ostatnich trzech lat jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Wodociągi Dębickie jako Zastępca Przewodniczącego;

e) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

f) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;

g) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

h) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;


Piotr Cholewa

a) Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 15.01.2017 r., wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 29.06.2021 r.;

b) Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – kierunek „Zarządzanie” ze specjalizacją „Zarządzanie firmą”. Posiada doświadczenie związane z branżami: informatyczną, medyczną oraz finansową, a także w zakresie budowy sieci partnerskich oraz struktur sprzedażowych;

c) nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;

d) w okresie ostatnich trzech lat: od roku 2014 do chwili obecnej jest prezesem zarządu PC Company Sp. z o.o., od roku 2017 do chwili obecnej jest członkiem zarządu Servizza Sp. z o.o.;

e) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

f) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;

g) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

h) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Michał Potoplak

a) Członek Rady Nadzorczej Spółki od 15.06.2018 r., kadencja obecnej Rady Nadzorczej kończy się z dniem 29 czerwca 2021 roku;

b) Michał Potoplak ma kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie pozyskiwania środków na rozwój działalności firm i instytucji publicznych, w tym głównie w zakresie funduszy UE oraz organizacji szkoleń i konferencji. Założyciel i w latach 2011-2013 Prezes Stowarzyszenia Consilium Polonia. Od 2015 roku wspólnik i członek Zarządu DGP Doniec Górecki Potoplak sp.j. oraz DGP sp. z o.o. sp.k. Od 2009 roku prowadzi działalność doradczą pod firmą Biuro Doradztwa Gospodarczego LEX. Od 2004 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (stosunki międzynarodowe), University of Toronto oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie;

c) Michał Potoplak nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla Spółki;

d) Michał Potoplak jest obecnie wspólnikiem oraz członkiem Zarządu w DGP Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, wspólnikiem DGP Doniec Górecki Potoplak sp.j. z siedzibą w Krakowie, członkiem Zarządu oraz wspólnikiem w CE Connector Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz w ostatnich 3 latach był członkiem Rady Nadzorczej w Vision Cube S.A. z siedzibą w Krakowie oraz wspólnikiem i członkiem Rady Nadzorczej w Oleander sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

e) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

f) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnym z podmiotów wobec których wszczęta została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja;

g) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

h) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Łukasz Adach

a) Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 29.06.2018 r., wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 29.06.2021 r.;

b) Absolwent UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego i IESE w Barcelonie. Interim manager, specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym i finansowym. Prowadził projekty rozwojowe i restrukturyzacyjne dla lokalnych małych i średnich firm, przedsiębiorstw zagranicznych, spółek rodzinnych i tych notowanych na GPW. W latach 1994-2009 pracował w sektorze bankowym w kraju i za granicą na stanowiskach managerskich. Od 2009 prowadzi działalność w zakresie zarządzania strategicznego i finansowego. Od 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w ADAH Sp. z o.o. – podmiocie świadczącym usługi doradztwa. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1097.

c) nie prowadzi działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki,

d) w okresie ostatnich trzech lat: jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu ADAH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie., wspólnikiem w Refect Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Refect Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie, od 1 czerwca 2015 do 30 czerwca 2016 pełnił funkcje Prezesa Zarządu w McArthur Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezie;

e) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) w okresie ostatnich pięciu lat, w ramach zarządzania czasowego, Łukasz Adach pełnił funkcję członka Zarządu i Prezesa Zarządu w spółce McArthur Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezie, które to stanowisko objął w celu wprowadzenia planu restrukturyzacji firmy. Po rezygnacji z funkcji spółka kontynuowała działalność, jednak na przełomie 2016/2017 roku zaprzestała regulowania swoich zobowiązań a od listopada 2017 spółka kierowana jest przez kuratora.

g) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

h) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Grzesiak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »