Reklama

STAPORKOW (ZUK): Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Informacje dotyczące składu organu zarządzającego i nadzorującego w Spółce, jak również życiorysy zawodowe członków tych organów wynikają m.in. z raportów bieżących opublikowanych i zamieszczonych na stronie internetowej Spółki. Jednocześnie intencją Spółki jest stworzenie łatwiejszego i pełniejszego dostępu do informacji wynikających z przedmiotowej zasady. W związku z powyższym aktualnie Spółka pracuje nad przebudową strony internetowej.

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Uwzględniając zasadę adekwatności (rozumianą jako dostosowanie konkretnej zasady do możliwości wdrożenia ich przez spółki różnej wielkości), Emitent wyjaśnia, że z uwagi na skalę i wielkość prowadzonej działalności, na chwilę obecną nie został opracowany wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki. W związku z powyższym cały Zarząd Emitenta odpowiedzialny jest za wszystkie obszary działalności Spółki. W przypadku opracowania polityki odpowiedzialności, Spółka rozważy stosowanie niniejszej zasady.

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Informacje dotyczące strategii spółki oraz jej wyników finansowych wynikają m.in. z raportów okresowych opublikowanych i zamieszczonych na stronie internetowej Spółki. Jednocześnie intencją Spółki jest stworzenie łatwiejszego i pełniejszego dostępu do informacji wynikających z przedmiotowej zasady stosowanie ww. zasady. W związku z powyższym aktualnie Spółka pracuje nad przebudową strony internetowej.

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka zamieszcza historyczne dane na swojej stronie internetowej. Jednocześnie intencją Spółki jest stworzenie łatwiejszego i pełniejszego dostępu do informacji wynikających z przedmiotowej zasady. W związku z powyższym aktualnie Spółka pracuje nad przebudową strony internetowej.

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Informacje dotyczące polityki dywidendowej Emitenta wynikają między innymi z raportów bieżących i okresowych Spółki publikowanych i dostępnych na stronie internetowej. Emitent informuje przy tym, że w chwili obecnej trwają prace nad nową stroną korporacyjną Spółki, której kształt umożliwi w pełni realizację tej zasady, zapewniając inwestorom łatwiejszy i pełniejszy dostęp do przedmiotowych informacji.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie funkcjonuje sformalizowana i przyjęta zasada dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybór podmiotu uprawnionego do badania finansowego każdorazowo należy do suwerennych uprawnień Rady Nadzorczej, która działa w oparciu o regulacje korporacyjne Spółki i przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie przyjęła sformalizowanej polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru, oraz funkcji kierowniczych w strukturach Emitenta jest uzależniony jest w szczególności od takich czynników jak kompetencje, umiejętności i doświadczenie. W opinii Spółki opisane powyżej kryteria oceny kandydatur w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów pozwalają dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość realizacji strategii oraz rozwoju działalności

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie praktykowała dotychczas rejestrowania obrad przebiegu obrad walnych zgromadzeń w inny sposób niż poprzez sporządzenie wymaganego przepisami prawa protokołu, dlatego też Emitent nie stosuje powyżej zasady. W opinii Spółki niezwłoczna publikacja uchwał podjętych przez walne zgromadzenie zapewnia inwestorom możliwość zapoznania się z przebiegiem obrad walnego zgromadzenia w sposób wystarczający. Jednocześnie w opinii Spółki koszty takiego nagrania, w szczególności wideo, byłby niewspółmierne do korzyści, które z tego tytułu mogliby uzyskać akcjonariusze.

I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje przedmiotową zasadę w zakresie w jakim dotyczy ona umożliwienia udostępnienia inwestorom do komunikacji ze Spółką adresu e-mail lub numeru telefonu. Intencją Spółki jest przy tym stosowanie ww. zasady w pełnej rozciągłości. W związku z powyższym aktualnie Spółka pracuje nad przebudową strony internetowej.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Jednocześnie struktura akcjonariatu nie przemawia za tłumaczeniem strony internetowej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Uwzględniając zasadę adekwatności (rozumianą jako dostosowanie konkretnej zasady do możliwości wdrożenia ich przez spółki różnej wielkości), Emitent wyjaśnia, że z uwagi na skalę i wielkość prowadzonej działalności, na chwile obecną nie został opracowany wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki. W związku z powyższym cały Zarząd Emitenta odpowiedzialny jest za wszystkie obszary działalności Spółki. W przypadku opracowania polityki odpowiedzialności, Spółka rozważy stosowanie niniejszej zasady

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Emitent wyjaśnia, że w Spółce nie funkcjonują komisje do spraw nominacji i wynagrodzeń. Zadania komisji rewizyjnej spełnia natomiast komitet audytu. Ponieważ Rada Nadzorcza Emitenta jest 5 osobowa jego obowiązki zostały inkorporowane przez Radę. Statut ZUK wymaga, aby co najmniej jeden członek komitetu audyt spełniał wymogi niezależności. Zał. 1 do Zalecenia Komisji Europejskiej wymaga, aby większość członków komisji rewizyjnej była niezależna.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
Przedmiotowa zasada nie ma zastosowania do Spółki ponieważ zadania komitetu audytu zostały powierzone Radzie Nadzorczej.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Przedmiotowa zasada w zakresie w jakim wymaga, aby osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegały bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi Zarządu nie jest w chwili obecnej stosowana przez Spółkę. Ze względu na skalę, rozmiar oraz rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę, w chwili obecnej nie wyodrębniono organizacyjnie osób odpowiedzialnych za ww. obszary. Czynności z zakresu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego i compliance wykonywane są w ramach poszczególnych pionów organizacyjnych w Spółce, w oparciu o inny niż wynikający z przedmiotowej zasady schemat podległości służbowej.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Realizacja obowiązków informacyjnych poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na stronie internetowej, w ocenie Zarządu zapewnia w chwili obecnej akcjonariuszom należyty dostęp do wszystkich najważniejszych informacji dotyczących organizowanych przez Spółkę walnych zgromadzeń


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Reklama


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent wyjaśnia, że w chwili obecnej w Spółce nie funkcjonuje odrębna procedura regulująca kwestię konfliktu interesów, oraz zasad postępowania w obliczu jego zaistnienia.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Przedmiotowa zasada nie ma zastosowania do Emitenta ponieważ w Spółce nie wprowadzono programu motywacyjnego.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Przedmiotowa zasada nie ma zastosowania do Emitenta ponieważ w Spółce nie ma programu motywacyjnego.
Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Pasturczak - Prezes Zarządu
Dariusz Cieślik - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »