Reklama

FIGENE (FIG): Zakończenie subskrypcji akcji serii F - raport 3

Zarząd Spółki GPPI SA (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji imiennych serii F Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 10 grudnia 2018 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 lutego 2019 roku. Umowy objęcia akcji zostały zawierane w dniach od 14 grudnia 2018 r. do dnia 26 lutego 2019 r.

Reklama


2) Data przydziału akcji:

Działając na podstawie art. 439 § 1 KSH, w związku z zawarciem ostatniej z umów objęcia akcji serii F w terminie określonym w punkcie 5) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 r., z dniem 26 lutego 2019 r. Zarząd dokonał przydziału akcji imiennych serii F.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.


4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.


5) Liczba akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 PLN (dziesięć groszy).


6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii F w liczbie 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 PLN (dziesięć groszy) za jedną akcję.


6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii F w liczbie 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) zostały pokryte wkładem niepieniężnym w sposób określony w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 r.

Opinie na temat wartości godziwych wkładów niepieniężnych zostały załączone do niniejszego raportu.


Przedmiot oraz wartość wkładów niepieniężnych:

a) 28.485 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) udziałów w spółce pod firmą Magnolia Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 11 lok. 48, 00-384 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000478846, NIP: 5242763247, REGON: 146892784, o kapitale zakładowym 1.424.250 PLN (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) (dalej: „Spółka 1”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 1.424.250 PLN (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki 1, o łącznej wartości godziwej w wysokości 22.100.000 PLN (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 3121 § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („Udziały Aportowe 1”);


b) 8.645 (osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć) udziałów w spółce pod firmą PT Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 8.23, 91-463 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492218, o kapitale zakładowym 864.500,00 PLN (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) (dalej: „Spółka 2”) o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 864.500,00 PLN (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki 2, o łącznej wartości godziwej w wysokości 7.900.000 PLN (siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 3121 § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („Udziały Aportowe 2”);


c) 15.193 (piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) udziały w spółce pod firmą Dahlia Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie Jeziornej - Chylice, ul. Marka Grechuty 8, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475496, o kapitale zakładowym 759.650,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) (dalej: „Spółka 3”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 759.650,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółka 3, o łącznej wartości godziwej w wysokości 9.400.000 zł (dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 3121 § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („Udziały Aportowe 3”);


d) 400 (czterysta) udziałów w spółce pod firmą FIR ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kąty Grodziskie 115 K, 03-289 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475489, NIP: 5242762644, REGON: 146859953, o kapitale zakładowym 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) (dalej: „Spółka 4”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółka 4, o łącznej wartości godziwej w wysokości 17.800.000 PLN (siedemnaście milionów osiemset tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 3121 § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („Udziały Aportowe 4”);


e) 4.000 (cztery tysiące) udziałów w spółce pod firmą CRE ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 12/14 lok. B-3, 00-132 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000539713, NIP: 5252607342, REGON: 360654168, o kapitale zakładowym 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych) (dalej: „Spółka 5”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółka 5, o łącznej wartości godziwej w wysokości 36.800.000 PLN (trzydzieści sześć milionów osiemset tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 3121 § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („Udziały Aportowe 5”);


f) 400 (czterysta) udziałów w spółce pod firmą HAGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kąty Grodziskie 115K, 03-289 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460454, NIP: 5242759375, REGON: 146664860, o kapitale zakładowym 20.000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) (dalej: „Spółka 6”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółka 6, o łącznej wartości godziwej w wysokości 67.900.000 PLN (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 3121 § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („Udziały Aportowe 6”);


g) 15.517 (piętnaście tysięcy pięćset siedemnaście) udziałów w spółce pod firmą Take The Wind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Łabędzia 59, 04-806 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516933, o kapitale zakładowym 1.551.700 PLN (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych) (dalej: „Spółka 7”) o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 1.551.700 PLN (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki 7, o łącznej wartości godziwej w wysokości 7.300.000 PLN (siedem milionów trzysta tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 3121 § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („Udziały Aportowe 7”);


h) 51.250 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) udziałów w spółce pod firmą PRORETA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Flory 3 lok. 1A, 00-586 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460390, NIP: 5242759323, REGON: 146656693, o kapitale zakładowym 2.562.500 PLN (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) (dalej: „Spółka 8”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 2.562.500 PLN (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki 8, o łącznej wartości godziwej w wysokości 6.700.000 PLN (sześć milionów siedemset tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 3121 § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („Udziały Aportowe 8”);


i) 9125 (dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) udziałów w spółce pod firmą Equlibrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kuropatwy 26A, 02-892 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508549, NIP:9512379697, REGON: 147193090, o kapitale zakładowym 912500 PLN (dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset złotych) (dalej: „Spółka 9”) o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 912.500,00 PLN (dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki 9, o łącznej wartości godziwej w wysokości 12.000.000 PLN ( dwanaście milionów złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 3121 § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („Udziały Aportowe 9”).


Podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:


a) Tomasz Kokoszczyński - 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii F,

b) Trust Invest sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji serii F,

c) Andrzej Marek Bruczko - 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji serii F,

d) EDESMO SERVICES LIMITED, posiadającej biuro rejestrowe w Republice Cypru – 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) akcji serii F,

e) Aleksander Jacek Deptuła - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii F,

f) ADVANCED LIMITED COMPANY, posiadającej biuro rejestrowe w Republice Maltańskiej - 120.420.000 (sto dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F,

g) WISDOM LIMITED, posiadającej biuro rejestrowe w Republice Maltańskiej - 59.580.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F,

h) PANFORE LIMITED, posiadającej biuro rejestrowe w Republice Cypru - 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji serii F,

i) RANFROX FINANCE LTD z siedzibą w Republice Cypryjskiej - 21.080.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F,

j) ProFinova Management&Holdings A.G., prywatnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lichtenstein - 21.080.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F,

k) Passage Property Cyprus Limited posiadającej biuro rejestrowe w Republice Cypru - 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji serii F,


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferty objęcia akcji serii F zostały skierowane do podmiotów, o których mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 r.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Działając na podstawie art. 439 § 1 KSH, w związku z zawarciem ostatniej z umów objęcia akcji serii F w terminie określonym w punkcie 5) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 r., dnia 26 lutego 2019 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, następującym akcjonariuszom:

a) Tomaszowi Kokoszczyńskiemu - 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 8.545.500 PLN (osiem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 8.545.500 PLN (osiem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych),

b) spółce Trust Invest sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych),

c) Andrzejowi Markowi Bruczko - 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 6.001.235 PLN (sześć milionów jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 6.001.235 PLN (sześć milionów jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych),

d) spółce EDESMO SERVICES LIMITED, posiadającej biuro rejestrowe w Republice Cypru – 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 16.000.000 PLN (szesnaście milionów złotych) za łączną cenę emisyjną 16.000.000 PLN (szesnaście milionów złotych),

e) Aleksandrowi Jackowi Deptule - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych),

f) spółce ADVANCED LIMITED COMPANY, posiadającej biuro rejestrowe w Republice Maltańskiej - 120.420.000 (sto dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 12.042.000 PLN (dwanaście milionów czterdzieści dwa tysiące złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 12.042.000 PLN (dwanaście milionów czterdzieści dwa tysiące złotych),

g) spółce WISDOM LIMITED, posiadającej biuro rejestrowe w Republice Maltańskiej - 59.580.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.958.000 PLN (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 5.958.000 PLN (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

h) spółce PANFORE LIMITED, posiadającej biuro rejestrowe w Republice Cypru - 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 48.000.000 PLN (czterdzieści osiem milionów złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 48.000.000 PLN (czterdzieści osiem milionów złotych),

i) spółce RANFROX FINANCE LTD z siedzibą w Republice Cypryjskiej - 21.080.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.108.000 PLN (dwa miliony sto osiem tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.108.000 PLN (dwa miliony sto osiem tysięcy złotych),

j) spółce ProFinova Management&Holdings A.G., prywatnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lichtenstein - 21.080.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.108.000 PLN (dwa miliony sto osiem tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.108.000 PLN (dwa miliony sto osiem tysięcy złotych),

k) spółce Passage Property Cyprus Limited posiadającej biuro rejestrowe w Republice Cypru - 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 4.000.000 PLN (cztery milion złotych).


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynoszą 47.500 PLN (czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) netto, w tym:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.

– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

– koszty promocji oferty: 0,00 zł,

– inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 47.500 PLN (czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) netto.


Podstawa Prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Petrykowski - Prezes Zarządu
Przemysław Morysiak - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »