Reklama

BIOGENED (BGD): Zakończenie subskrypcji akcji serii „I”

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii „I” wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej z dnia 17 czerwca 2016 r. (zwanego dalej „Emitentem”), Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości:

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:


Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

W dniu 17 czerwca 2016 r. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej podjęło Uchwałę nr 17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „I” i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta prawa poboru nowych akcji – serii „I”.

Subskrypcja została rozpoczęta z dniem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, tj. w dniu 17 czerwca 2016 r.

Subskrypcja została zakończona w dniu 30 listopada 2016 r., w którym Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w formie aktu notarialnego przed notariuszem Anną Sejdak w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 69 (Rep. A Nr 11707/2016).


2. Data przydziału instrumentów finansowych:


Mając na względzie okoliczność, że objęcie akcji serii „I” nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych akcjonariuszom. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie umowy objęcia akcji serii „I” z dnia 28 listopada 2016 r.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:


Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 100.000 sztuk i nie więcej niż 400.000 sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda akcja.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 200.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda akcja.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


- 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk akcji serii „I” zostało objętych po cenie emisyjnej równej 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję serii „I”.


7. Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):


- wszystkie 200.000. (słownie: dwieście tysięcy) sztuk akcji serii „I” zostało objętych w zamian za gotówkę;


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:


Zapisy na akcje serii „I” złożył jeden inwestor.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


Akcje serii „I” zostały przydzielone jednemu inwestorowi.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);


Akcje serii „I” nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:


Łączne koszty emisji akcji serii „I” wyniosły 25.052,00 złotych, przy czym w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 15.552,00 złotych;

b) wynagrodzenia subemitentów – 0,00 złotych (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy);

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 9.500,00 złotych;

d) promocji oferty – 0,00 złotych;


Koszty emisji akcji serii „I” poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji pomniejszą kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej.


Podstawa prawna raportu: §4 ust. 1 pkt 1) - 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »