Reklama

WBAY (WBY): Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki WEALTH BAY S.A. - raport 18

W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie Uchwały 10/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S. A. z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz uchwały Zarządu z dnia 24.11.2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24.11.2014 r. tj. rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w chwili podjęcia przez Zarząd w/w uchwały o emisji akcji serii F. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 25.11.2014 r. wraz z podpisaniem ostatniej z umów objęcia akcji, tj. umowy wraz z zawarciem, której wyczerpana została przewidziana uchwałą Zarządu pula akcji serii F.


2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie dwóch Umów Objęcia Akcji zawartych odpowiednio w dniu 25.11.2014 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała 125.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda akcja.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach

przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 125.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20,00 zł ( dwadzieścia złotych ) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii F, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej równej 20,00 zł za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w

poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 2 (dwóm) inwestorom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej

subskrypcji.

W związku z okolicznością, iż oferta akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Emitent podaje, iż umowy Objęcia Akcji zostały zawarte z 2 (dwoma) inwestorami odpowiednio w dniu 25.11.2014 r.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach

wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które

objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub

sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego,

w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze

wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty

przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla

każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu

informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z

metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w

sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 15.007 zł. przy czym w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 15.007 zł ,

b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),

c) promocji oferty - 0 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii F tj. kwota 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »