Reklama

AFHOL (AFH): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii I Emitenta oraz ich przydział / Termination of private subscription of the Issuer's series I shares - raport 64

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące dojścia do skutku prywatnej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie wyłączenia prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 22 października 2019 roku.


1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Data rozpoczęcia subskrypcji: 23 października 2019 roku

Reklama

Data zakończenia subskrypcji: 04 grudnia 2019 roku

Emisja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 oraz w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia akcji zostały zawierane w okresie od 29.10.2019 r. do dnia 29.11.2019 r.


2) Data przydziału instrumentów finansowych

Objęcie akcji serii I nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

Emisja Akcji serii I doszła do skutku w dniu 04 grudnia 2019 r.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

Subskrypcja prywatna obejmowała do 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

Objęcie akcji serii I nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła.


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.240.599 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I.


6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

Akcje serii I były obejmowane po cenie emisyjnej równej 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych) za jedną akcję.


6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii I w liczbie 1.240.599 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zostały pokryte wkładem pieniężnym. Sposób rozliczenia zapłaty ceny Spółka przedstawia w poniższym zestawieniu:


Akcje serii I w liczbie 49. 574 zostały rozliczone poprzez umowne potrącenie wierzytelności z tytuły transakcji nabycia akcji w Aforti Finance S.A. o łącznej wartości równej cenie za objęcie akcji.

Akcje serii I w liczbie 1.133.971 zostały rozliczone przez umowne potrącenie wierzytelności z tytułu nabycia instrumentów dłużnych wyemitowanych przez spółki z Grupy Emitenta o łącznej wartości równej cenie za objęcie akcji.

Akcje serii I w liczbie 26.700 zostały rozliczone poprzez umowne potrącenie wierzytelności z tytułu rozliczenia wzajemnych zobowiązań w Grupie Emitenta o łącznej wartości równej cenie za objęcie akcji.

Akcje serii I w liczbie 30.354 zostały rozliczone za wkłady gotówkowe o łącznej wartości równej cenie za objęcie akcji.


Łącznie objętych zostało 1.240.599 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii I za cenę 55.826.960,00 zł.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Oferty objęcia akcji serii I zostały skierowane do 63 osób fizycznych oraz do pięciu podmiotów prawnych należących do Grupy Emitenta.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

W związku z tym, że emisja akcji serii I została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii I zawarto czterdzieści pięć umów objęcia akcji serii I z osobami fizycznymi oraz pięć umów objęcia akcji serii I z podmiotami prawnymi należącymi do Grupy Emitenta.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Akcje serii I nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d) promocji oferty – 0,00 zł

e) inne koszty – 0,00 zł


- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Nie dotyczy.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw (hereinafter: „the Company”, „the Issuer”) hereby discloses to the public information regarding the coming into effect of the private issue of series I ordinary bearer shares, issued pursuant to Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of the Issuer regarding the exclusion of pre-emptive rights and the share capital increase of October 22, 2019.


1) Dates of start and end of subscription or sale

Subscription start date: October 23, 2019

Subscription end date: December 4, 2019

The issue was a private subscription and took place under the provisions of art. 431 § 1, § 2 point 1), § 3a, § 6 and § 7 in connection with from art. 432 in connection from art. 433 § 1 and 2 in connection from art. 430 § 1 and 5 and in relation to from art. 310 § 2 of the Code of Commercial Companies. Share subscription agreements were concluded from 29.10.2019 to 29.11.2019.


2) Date of allocation of financial instruments

Series I shares were taken up by private subscription, therefore no subscriptions were accepted or shares were not allocated within the meaning of Art. 434 of the Commercial Companies Code.

The issue of Series I Shares took place on December 4, 2019.


3) Number of financial instruments included in the subscription or sale

The private subscription covered up to 2,000,000 (two million) I series shares with a nominal value of PLN 1.00 (one zloty) each.


4) Reduction rate in individual tranches, if at least in one tranche the number of financial instruments allocated was smaller than the number of financial instruments for which subscriptions were placed

The take-up of series I shares took place by private subscription, therefore no reduction occurred.


5) Number of financial instruments that were allocated as part of the subscription or sale

As part of the private subscription, 1,240,599 (one million, two hundred and forty thousand, five hundred and ninety-nine) series I ordinary bearer shares were acquired.


6) Price at which financial instruments were acquired (included)

Series I shares were acquired at an issue price of PLN 45,00 (forty-five) per share.


6a) Information on how to pay for the subscribed (purchased) securities, with details of:

1.240.599 series I shares (one million, two hundred and forty thousand, five hundred and ninety-nine) were paid up in cash. The method of settling the price payment is presented by the Company in the following comparison:


49.574 series I shares were settled by contractual deduction of receivables from the transaction of purchase of shares in Aforti Finance S.A. with a total value equal to the price for taking up shares.

Series I shares totaling 1.133.971 were settled by contractual deduction of receivables from the purchase of debt instruments issued by companies of the Issuer's Group with a total value equal to the price for taking up shares.

26.700 series I shares were settled by contractual deduction of receivables from settlement of mutual obligations in the Issuer's Group with a total value equal to the price for taking up shares.

30.354 I series shares were settled for cash contributions with a total value equal to the price for taking up shares.


A total of 1.240.599 (one million, two hundred and forty thousand, five hundred and ninety-nine) series I shares were acquired for PLN 55.826.960,00.


7) Number of persons who subscribed for financial instruments covered by the subscription or sale in individual tranches;

Offers to take up series I shares were addressed to 63 persons and to five legal entities belonging to the Issuer's Group.


8) Number of persons to whom financial instruments were allocated under the subscription or sale in individual tranches

Due to the fact that the issue of series I shares was carried out by private subscription, no shares were allocated within the meaning of the Commercial Companies Code. As part of the subscription of series I shares, forty-five contracts for the subscription of series I shares with natural persons and five contracts for the subscription of series I shares with legal entities belonging to the Issuer's Group were concluded.


9) Names of (underwriting) underwriters who have acquired financial instruments as part of the performance of underwriting contracts, specifying the number of financial instruments they have acquired, along with the actual price of the financial instrument unit (issue or sale price, after deducting remuneration for taking up a financial instrument unit, in the performance of a underwriting agreement acquired by the underwriter)

Series I shares were not subscribed for by underwriters. No underwriting agreement has been concluded.


10) Total specification of the amount of costs that have been included in the cost of issue, with an indication of the amount of costs according to their title, broken down at least into costs:

a) preparing and conducting the offer - 0,00 PLN

b) remuneration of underwriters, separately for each of them - PLN 0,00

c) preparation of a public information document or information document, including consultancy costs – 0,00 PLN

d) offer promotion – 0,00 PLN

e) other costs - PLN 0,00


- together with the methods of settling these costs in the accounting books and the manner of their recognition in the issuer's financial statements.

Not applicable.


Legal basis:

Article 4, Paragraph 1 of the Exhibit 3 "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market" to the Alternative Trading System RulesOsoby reprezentujące spółkę:
Klaudiusz Sytek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »