BALTICINV (BCI): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I - raport 22

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I, emitowanych na podstawie uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje.


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii I:

Reklama


Subskrypcja akcji serii I miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 września 2013 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 września 2013 roku.


2. Data przydziału akcji:


Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii I nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 2 (dwóch) umów objęcia akcji zawartych w dniu 23 września 2013 roku.


3. Liczba akcji objętych subskrypcją:


Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 500 000 akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:


Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:


Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 500 000 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 500 000 akcji serii I.


7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:


Akcje serii I zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,40 zł za każdą akcję. Cena emisyjna akcji serii I została ustalona przez Zarząd Emitenta uchwałą nr 1 z dnia 19 września 2013 roku, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku.


8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:


W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii I dwóm inwestorom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze. W ramach subskrypcji zawarto 2 (dwie) umów objęcia akcji serii I.


9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:


W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji zostały zawarte z 2 (dwoma) osobami prawnymi, z których jedna, tj. LST CAPITAL S.A. wpisana do rejestru inwestorów kwalifikowanych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ofercie, objęła 408 500 akcji zwykłych na okaziciela serii I.


10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):


Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii I.


11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):


Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę - 200 000,00 zł.


12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi:


Łączne koszty emisji akcji serii I wyniosły 10 000,00 zł z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0,00 zł netto, b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł, c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 10 000,00 zł, d) koszty promocji oferty - 0,00 zł.


13. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:


Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii I i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału - do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Woźniak - Prezes Zarządu
Lubomir Witoszek - Wiceprezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »