Reklama

CERABUD (CER): Zamówienie publikacji ogłoszenia w MSiG w sprawie emisji akcji serii G - raport 50

Zarząd CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 13.08.2012 roku, zamówił publikacje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o następującej treści:

Na podstawie art. 434 i 436 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Cerabud Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332147, zwanej dalej "Spółką", ogłasza publiczną ofertę objęcia nie mniej niż 9.209.970 (dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) i nie więcej niż 10.233.300 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja w trybie subskrypcji zamkniętej.

Reklama

1. Podstawą prawną emisji akcji serii G Spółki Cerabud S.A. jest Uchwała nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud S.A. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki podjęta w dniu 26 czerwca 2012 r. i zmieniona Uchwałą nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2012 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki - korekta uchwały z dnia 26 czerwca 2012 r.

2. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 9.209.970 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i nie większą niż 10.233.300 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych).

3. Zapisy na akcje serii G będą przyjmowane w dniach od 10.09.2012 r. do 21.09.2012 r.

4. Prawu poboru podlega nie mniej niż 9.209.970 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) i nie większą niż 10.233.300 (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

5. Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosi 1 zł (jeden złoty).

6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru za każdą dotychczasową akcję Spółki. Przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii G, 1 (jedno) prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 10 (dziesięciu) akcji serii G.

Zapisy na akcje serii G będą przyjmowane w dniach od 10.09.2012 r. do 21.09.2012 r. w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeśli prawa poboru są zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariuszy.

Akcjonariusze Spółki Cerabud S.A. posiadający akcje imienne aby skorzystać z prawa poboru powinni przed dniem prawa poboru przekazać Zarządowi Spółki numery rachunków papierów wartościowych na których mają być zapisane prawa poboru. W wypadku braku dostarczenia Zarządowi Spółki numerów rachunków papierów wartościowych prawa poboru zostaną zapisane na rachunku podmiotu będącego Sponsorem Emisji dla akcji Spółki.

Akcjonariusz, któremu prawo poboru służy z tytułu posiadania akcji w dniu prawa poboru (07.09.2012 r.), może w terminie przyjmowania zapisów dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż 10.233.300 ( słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

W celu dokonania zapisów na akcje serii G należy złożyć, w miejscu składania zapisów, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, trzy egzemplarze wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na akcje serii G. Wzór formularza zapisu jest dostępny na stronie internetowej Emitenta www.cerabud.pl oraz zostanie przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym.

Wpłaty na akcje serii G powinny być dokonywane wkładami pieniężnymi w wysokości 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu. Skutkiem nie złożenia zapisu lub nie dokonania wpłaty na akcje serii G będzie wygaśnięcie prawa poboru, przy czym dokonanie wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału akcji w liczbie nie większej, niż odpowiadająca wniesionej wpłacie, z uwzględnieniem opisanych poniżej zasad przydziału.

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli emisja akcji serii G nie będzie zgłoszona do zarejestrowania do dnia 26.12.2012 r.

7. Przydział akcji dla osób, które złożyły i opłaciły zapisy podstawowe nastąpi w liczbie wskazanej w tych zapisach. Akcje nie objęte zapisami podstawowymi zostaną przydzielone osobom, które złożyły zapisy dodatkowe, proporcjonalnie do dodatkowych zgłoszeń wg następujących zasad:

1) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji nie przewyższającą liczby akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział akcji nastąpi w liczbie określonej dodatkowymi zapisami,

2) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji przewyższającą liczbę akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostaje alokacja akcji oparta na następujących zasadach:

a) wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji oferowanych w ramach emisji pomija się,

b) przydział zostaje dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a),

c) ułamkowe części akcji nie są przydzielane.

3) akcje nie przydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 2 zostają przydzielone osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji; akcje są przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji; w razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę akcji, wówczas akcje są przydzielane losowo.

Akcje nie objęte w sposób powyższy Zarząd przydzieli według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Informacja o przydziale akcji serii G zostanie podana przez Zarząd w terminie do dnia 17 października 2012 r.

8. Emisja dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej co najmniej 9.209.970 akcji.

W załączeniu- Formularz zapisu na akcje serii G


Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Marciniak - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »