Reklama

REMORSOL (RSP): Zarejestrowanie przez Sąd zmian Statutu Spółki - raport 10/2020

Zarząd REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 lipca 2020 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, w dniu 15 czerwca 2020 r., zmian Statutu Spółki.

Reklama


Zmianie uległy §6 ust.1, §30 ust.1 lit. i), §9 Statutu Spółki, a także dodano §6 ust.3 Statutu Spółki. Powyższe zmiany wynikają z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2019 r.


- Dotychczasowa treść §6 ust.1:

„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,

PKD 01.12.Z Uprawa ryżu,

PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,

PKD 01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej,

PKD 01.15.Z Uprawa tytoniu,

PKD 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych,

PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,

PKD 01.21.Z Uprawa winogron,

PKD 01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych,

PKD 01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych,

PKD 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych,

PKD 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów,

PKD 01.26.Z Uprawa drzew oleistych,

PKD 01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów,

PKD 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych,

PKD 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,

PKD 01.30.Z Rozmnażanie roślin,

PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach,

PKD 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,

PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,

PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,

PKD 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,

PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,

PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

PKD 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,

PKD 11.02.Z Produkcja win gronowych,

PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,

PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających,

PKD 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,

PKD 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn,

PKD 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,

PKD 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,

PKD 31.03.Z Produkcja materaców,

PKD 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli,

PKD 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego,

PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,

PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,

PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

PKD 43.31.Z Tynkowanie,

PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,

PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,

PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,

PKD 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,

PKD 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór,

PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,

PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,

PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,

PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,

PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,

PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,

PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

PKD 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,

PKD 49.32.Z Działalność taksówek osobowych,

PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,

PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,

PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,

PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,-

PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,

PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,

PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,

PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,

PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych,

PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,

PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

PKD 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego,

PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,”


- Aktualna treść §6 ust.1:

„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

PKD 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów,

PKD 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,

PKD 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,

PKD 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,

PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,

PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.”


- Dotychczasowa treść §30 ust.1 lit. i):

„emisja papierów dłużnych, w tym obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa”


- Aktualna treść §30 ust.1 lit. i):

„emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa”



- Dotychczasowa treść §9:

„1. Zarząd jest upoważniony przez okres do dnia 31 grudnia 2018 r. (31.12.2018 r.) do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.062.500 zł (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.062.500 akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (Kapitał Docelowy).

2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

3. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.

5. Podwyższenie kapitału w ramach Kapitału Docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1.

6. Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej”


- Aktualna treść §9:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 3.037.500,00 zł (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”


- Dodana treść §6 ust.3:

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”


W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje aktualnie obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 w zw. z §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Gabryś - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »