Reklama

VEDIA (VED): Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki

Zarząd Vedia S.A. informuje, iż otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 30 grudnia 2013 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki wynikających z uchwał podjętych w dniu 27 listopada 2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vedia S.A. Zarejestrowane zostały następujące zmiany Statutu Spółki:

Reklama


a) zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki.


Było:


"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.871.339,30 PLN (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na:

1/ 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii A od numeru 00.000.001 do numeru 11.500.000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

2/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B od numeru 11.500.001 do 13.000.000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

3/ 4.906.250 (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C od numeru 13.000.001 do numeru 17.906.250 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

4/ 3.307.143 (trzy miliony trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji serii D, od numeru 17.906.251 do numeru 21.213.393 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."


Jest:


"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.871.339,30 PLN (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na:

1/ 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii A od numeru 00.000.001 do numeru 11.500.000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

2/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B od numeru 11.500.001 do 13.000.000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

3/ 4.906.250 (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C od numeru 13.000.001 do numeru 17.906.250 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

4/ 3.307.143 (trzy miliony trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji serii D, od numeru 17.906.251 do numeru 21.213.393 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

5/ 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii E, od numeru 21.213.394 do numeru 28.713.393 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."b) zmiana § 51 Statutu Spółki.


Było:


1. "Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję do 500.000 (pięciuset tysięcy)nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2013r.

3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 31 grudnia 2013 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.

4. Za zgoda Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do:

a ) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

b ) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów o submisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub innych warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisji oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Zarząd jest upoważniony do zawierania umów o rejestracje instrumentów finansowych, które są emitowane przez Spółkę, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych".Jest:


1. "Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 1.163.703,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy złote i dziesięć groszy) poprzez emisję do 11.637.031 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), a w związku z tym do zmiany statutu spółki w powyższym zakresie.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2016r.

3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 31 grudnia 2016 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.

4. Za zgoda Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do:

a ) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a) zawierania umów o submisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie bądź wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym bądź do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd jest upoważniony do samodzielnego ustalania w drodze uchwał ceny emisyjnej akcji w emitowanych w drodze kapitału docelowego za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisji oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Przy czym ustala się, iż Zarząd zarówno w przypadku akcji emitowanych za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, nie może wyemitować akcji po cenie niższej niż 0,38 zł za jedną akcję.

7. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej lub sposobu jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie.

8. Zarząd jest upoważniony do zawierania umów o rejestracje instrumentów finansowych, które są emitowane przez Spółkę, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

9. Wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

10. Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym bądź o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i innych obowiązujących przepisów prawa.

11. W przypadku wydania akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia tych instrumentów finansowych do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

12. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu wskutek zmian związanych z emisją instrumentów finansowych w ramach kapitału docelowego".


W załączeniu aktualny tekst Statutu Spółki.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Mirosław Włodarczyk - Prezes Zarządu
Dariusz Kwiatkowski - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: R. | sąd rejonowy | XIII

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »