Reklama

CZARNKOW (BRO): Zawarcie aneksów do umów kredytowych oraz ustanowienie związanych z tym zabezpieczeń

Zarząd spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna („Emitent”), działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, niniejszym informuje o zawarciu przez Emitenta, w dniu 25 września 2014 r., aneksów do następujących umów kredytowych z bankiem SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu:

Reklama


1. PI/5/I/U/2011 z dnia 7 września 2011 r. o kredyt inwestycyjny

2. PI/9/I/U/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. o kredyt inwestycyjny

3. PI/11/ORB/U/2012 z dnia 22 października 2012 r. o kredyt w rachunku bieżącym

4. PI/02/UK06/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. o kredyt inwestycyjny
1. Umowa PI/5/I/U/2011 z dnia 7 września 2011 r. o kredyt inwestycyjny

Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 2.774.300 PLN na sfinansowanie zakupu browaru w Czarnkowie. Kredyt został udzielony do dnia 31 grudnia 2021 r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 25 września 2014 r. termin spłaty kredytu został ustalony na 31 lipca 2029 r., została ustalona karencja w spłacie kredytu do dnia 30 sierpnia 2016 r. Warunkiem wejścia w życie zmian wprowadzonych aneksem jest m.in. uaktualnienie prawnych form zabezpieczenia kredytu.


2. Umowa PI/9/I/U/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. o kredyt inwestycyjny

Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 8.600.000 PLN na sfinansowanie zwrotu pożyczki udzielonej Emitentowi na zakup nakładów związanych z zakupem i budową browaru oraz dokończenie budowy zakładu produkcyjnego w Kamionce. Kredyt został udzielony do dnia 31 grudnia 2021 r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 25 września 2014 r. termin spłaty kredytu został ustalony na 31 lipca 2029 r., została ustalona karencja w spłacie kredytu do dnia 30 sierpnia 2016 r. Warunkiem wejścia w życie zmian wprowadzonych aneksem jest m.in. uaktualnienie prawnych form zabezpieczenia kredytu.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 25 września 2014 r. zabezpieczeniami kredytu są:

1) hipoteka do kwoty 12.900.000,00 zł celem zabezpieczenia wierzytelności głównych, odsetek, odsetek od przeterminowanych należności, prowizji i opłat od tych wierzytelności, ustanowiona na nieruchomości położonej w Kamionce – działka nr 120, której właścicielem jest Emitent dla której Sąd Rejonowy w Chodzieży, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1H/00032020/5, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

2) hipoteka umowna do kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na zabezpieczenie wierzytelności głównych, odsetek, odsetek od przeterminowanych należności, prowizji i opłat od tych wierzytelności, ustanowiona na nieruchomości położonej w Czarnkowie, przy ul. Browarnej 1, działka nr 518/1, stanowiącej własność Emitenta dla której Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, prowadzi KW nr PO2T/00038299/1, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

3) weksel własny in blanco z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową,

4) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta,

gdzie zabezpieczenie wskazane w punkcie 2, zostało wprowadzone do umowy kredytu na mocy aneksu z dnia 25 września 2014 r.


3. Umowa PI/11/ORB/U/2012 z dnia 22 października 2012 r. o kredyt w rachunku bieżącym

Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 2.500.000 PLN. Kredyt został udzielony do dnia 29 października 2014 r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 25 września 2014 r. termin spłaty kredytu został ustalony na 31 lipca 2029 r., została ustalona karencja w spłacie kredytu do dnia 30 sierpnia 2016 r. Warunkiem wejścia w życie zmian wprowadzonych aneksem jest m.in. uaktualnienie prawnych form zabezpieczenia kredytu.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 25 września 2014 r. zabezpieczeniami kredytu są:

1) cesja wierzytelności z tytułu umowy o współpracy handlowej z dnia 01 stycznia 2012 r. zawartej pomiędzy Emitentem a Siecią handlową „Piotr i Paweł” S.A. w Poznaniu, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 31 grudnia 2012 r.,

2) weksel własny in blanco, wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Emitenta,

3) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta,

4) hipoteka umowna do kwoty 3.750.0000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na nieruchomości położonej w Kamionce – działka nr 120, której właścicielem jest Emitent dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży, prowadzi KW nr PO1H/00032020/5, wraz z umową przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości,

5) hipoteka umowna do kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na zabezpieczenie wierzytelności głównych, odsetek, odsetek od przeterminowanych należności, prowizji i opłat od tych wierzytelności, ustanowiona na nieruchomości położonej w Czarnkowie, przy ul. Browarnej 1, działka nr 518/1, stanowiącej własność Emitenta dla której Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, prowadzi KW nr PO2T/00038299/1, wraz z umową przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości,

gdzie zabezpieczenia wskazane w punktach 4 i 5, zostały wprowadzone do umowy kredytu na mocy aneksu z dnia 25 września 2014 r.


4. Umowa PI/02/UK06/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. o kredyt inwestycyjny

Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 5.400.000 PLN na sfinansowanie zakupu wyposażenia Browaru Gontyniec w kompletną linię do produkcji i rozlewu piwa. Kredyt został udzielony do dnia 30 kwietnia 2023 r. O zawarciu umowy Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 21/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 25 września 2014 r. termin spłaty kredytu został ustalony na 31 lipca 2029 r., została ustalona karencja w spłacie kredytu do dnia 30 sierpnia 2016 r. Warunkiem wejścia w życie zmian wprowadzonych aneksem jest m.in. uaktualnienie prawnych form zabezpieczenia kredytu.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 25 września 2014 r. zabezpieczeniami kredytu są:

1) Zastaw rejestrowy na zakupionej (używanej) linii do produkcji i rozlewu piwa;

2) Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia linii do produkcji i rozlewu piwa;

3) Hipoteka umowna do kwoty 5.400.000,00 zł (słownie; pięć milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) na nieruchomości położonej w Kamionce – działka nr 120, której właścicielem jest Emitent, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedziba w Chodzieży, prowadzi Księgę Wieczystą nr PO1H/00032020/5 wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości;

4) Hipoteka umowna do kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na zabezpieczenie wierzytelności głównych, odsetek, odsetek od przeterminowanych należności, prowizji i opłat od tych wierzytelności na nieruchomości położonej w Czarnkowie przy ul. Browarnej 1, działka 518/1, której właścicielem jest Emitent, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, prowadzi Księgę Wieczystą nr PO2T/00038299/1 wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości;

5) Poręczenie cywilne udzielone przez Black Lion Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, 03-808 Warszawa, do wysokości 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100), obowiązujące do 31.12.2015 r., pod warunkiem objęcia przez Black Lion Fund S.A. emisji akcji w wysokości 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na restrukturyzację Emitenta; w przypadku nieobjęcia emisji w wysokości 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) przez Black Lion Fund S.A. z przeznaczeniem środków na restrukturyzację, wartość i warunki poręczenia pozostają na zasadach dotychczasowych, tj. poręczenie cywilne udzielone przez Black Lion Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, 03-808 Warszawa do czasu całkowitej spłaty kredytu;

6) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta;

7) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta,

gdzie zabezpieczenie wskazane w punkcie 4, oraz warunkowe ograniczenie poręczenia o którym mowa w pkt. 5 zostały wprowadzone do umowy kredytu na mocy aneksu z dnia 25 września 2014 r.


Zabezpieczenia ustanawiane przez Emitenta stanowią zabezpieczenia ustanowione na aktywach Emitenta o istotnej wartości. Kryterium uznania zabezpieczeń za zabezpieczenia ustanowione na aktywach o istotnej wartości jest kwota, do której zabezpieczenia są ustanawiane.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Janczewski - Prezes Zarządu
Jan Żytko - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: tym

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »