Reklama

SERENITY (SRT): Zawarcie istotnej umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. - raport 8

Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2012 roku zawarł istotną umowę ze spółka Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej PZU). Na podstawie zawartej umowy współpracy (dalej Umowa) strony określiły zasady i warunki według jakich Emitent świadczyć będzie usługi w zakresie orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji na rzecz osób poszkodowanych, w ramach likwidacji szkód osobowych z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartych z PZU.

Reklama

Na podstawie Umowy PZU zleciło, a Emitent zobowiązał się do zapewnienia organizacji oraz świadczenia usług w zakresie i na warunkach ustalonych w Umowie, według określonego w Umowie cennika Modeli Rehabilitacji, na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach, w których sprawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w PZU, skierowanych na rehabilitację przez PZU.

Umowa i załączniki do niej precyzują rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych poszkodowanym w zakresie orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji (badań i zabiegów), opis procedur oraz rodzaje dokumentacji przekazywanej pomiędzy Stronami i sposób jej sporządzania oraz poszczególne Modele Rehabilitacji prowadzone w trybie ambulatoryjnym lub domowym, ilość dni zabiegowych w ramach turnusu rehabilitacyjnego danego Modelu Rehabilitacji i ceny jednostkowe Usług za dany Model Rehabilitacji, które uzależnione zostały od trybu rehabilitacji (ambulatoryjnego lub domowego). Ponadto w Umowie określono także szczegółowe zasady ustalania przez lekarzy placówki Emitenta prowadzonej w Gdańsku przy ul Schuberta 1 A następstw zdarzeń objętych odpowiedzialnością PZU (uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego). Badania lekarskie i orzeczenia oraz opinie lekarskie wydawać będą wyłącznie lekarze, których wykaz zostanie przekazany PZU przez Emitenta i którzy zostaną zaakceptowani oraz przeszkoleni przez PZU w zakresie sposobu realizacji Umowy, w tym zasad ustalania następstw zdarzeń objętych odpowiedzialnością PZU.

Spółka zobowiązana jest do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji z należytą starannością, w poszanowaniu praw pacjenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej i w miarę posiadanych środków finansowych na ten cel.

Poza tym Umowa określa takie kwestie jak: przetwarzanie danych osobowych poszkodowanych, zachowanie w tajemnicy informacji poufnych dot. PZU, przygotowywanie i przechowywanie przez Emitenta dokumentacji związanej z wykonaniem Umowy, organizację i procedury dot. Usług świadczonych na rzecz poszkodowanych, zasady kontroli jakości usług świadczonych przez Emitenta i wykonania Umowy.

Emitent na zasadach ogólnych będzie ponosić odpowiedzialność wobec PZU oraz osób trzecich za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem Usług w ramach realizacji Umowy. Spółka ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy. Spółka obowiązana jest do naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie koszt usług wykonanych przez placówkę Emitenta na rzecz danego poszkodowanego, który zakończył rehabilitację, wykonywanych podczas turnusu rehabilitacyjnego przeprowadzanego w ramach danego Modelu Rehabilitacji, w danym trybie rehabilitacji. Ceny usług nie podlegają waloryzacji w toku trwania Umowy.


Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Emitentowi będzie faktura VAT oraz inne dokumenty rozliczeniowe wymienione oraz sporządzone przez Spółkę w sposób określony w Umowie, w szczególności indywidualny raport dotyczący konkretnego poszkodowanego, orzeczenia lekarskie, dokumentacja medyczna z przeprowadzonego leczenia, harmonogram zabiegów i badań poszkodowanego.

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, w terminie 21 dni od otrzymania przez PZU faktury i w/w dokumentów, w sposób określony w Umowie i na adres Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód Grupy PZU, które skierowało poszkodowanego na rehabilitację.

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2014 r. Strony mogą przedłużyć okres obowiązywania Umowy przez zawarcie aneksu do Umowy. Strony zobowiązują się kontynuować współpracę w zakresie Usług na zasadach określonych Umową także po upływie okresu, na jaki została zawarta Umowa lub po wypowiedzeniu Umowy, do czasu zakończenia Rehabilitacji przez Poszkodowanych skierowanych przez PZU na Rehabilitację w okresie obowiązywania Umowy.

Umowa przewiduje konkretne przypadki kiedy każda ze Stron może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Umowa przewiduje także konkretne przypadki, kiedy na skutek niewykonania przez Emitenta poszczególnych zobowiązań względem PZU, PZU uprawnione będzie otrzymać karę umowną. Wysokość kary umownej wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto za każdy przypadek naruszenia. Emitent upoważnił PZU do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Emitentowi. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa PZU do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Spółkę, w zakresie przewyższającym wysokość kary umownej.

Umowa jest umową istotną ze względu na wartość wynagrodzenia, które Emitent może otrzymać od PZU w zamian za świadczone usługi tj. wartość generowanych w oparciu o nią przychodów. Wysokość tego wynagrodzenia nie jest w żaden sposób ograniczona i uzależniona jest wyłącznie od jednostkowych stawek poszczególnych usług i ilości wykonanych przez Emitenta usług. Ponadto umowa jest istotna ze względu na jej znaczenie dla prowadzonej przez Spółkę działalności. Na podstawie niniejszej umowy Emitent zapewnił sobie stałego i rzetelnego odbiorcę świadczonych przez niego usług medycznych.


Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe."







Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Bylina - Dyrektor Zarządzający

Dowiedz się więcej na temat: SERENITY | ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »