Reklama

EKOBOX (EBX): Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że spółka zależna od niego KASJE Sp. z o.o. jako lider konsorcjum otrzymał podpisaną umowę na wykonanie robót na zadaniu: „Budowa drugostronnego zasilania GPZ Nowa Słupia z GPZ Grzybów”

Reklama

Powyższa realizacja zadań wykonywana będzie wspólnie w ramach zawartego konsorcjum pomiędzy KASJE Sp. z o.o. a „UKRENERGOBUDPROJEKT” z siedzibą we Lwowie oraz NAUKOWO-TECHNICZNE CENTRUM ELEKTRO „ENERGOZWIAZOK” z siedzibą w Kijowie.


Zamawiającym jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna.


Wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy - 30.11.2017r.


Wynagrodzenie za wykonanie przez wykonawcę wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z umowy wynosi 9 865 000,00 zł netto.


Wykonawca udziela Zamawiającemu 96-cio miesięcznej gwarancji rękojmi i na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie wszystkich robót budowlanych, będących przedmiotem odbioru.Wybrane istotne warunki umowy charakterystyczne dla tej umowy, a dotyczące kar i odstąpienia od umowy.1) W razie opóźnienia w wykonaniu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego(z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust 1 pkt 3 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust 1 pkt 3, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust.1 pkt 3,


2) W razie rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego( z podatkiem VAT),określonego w § 3 ust 1 pkt 3,


3) Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek; ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji lub w przypadku nie przystąpienia do usunięcia usterek w terminie - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego( z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust 1 pkt 3, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wady lub usterki. Wysokość powyższej kary umownej nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust 1 pkt 3,


4) W wysokości 10% wynagrodzenia umownego(z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust 1 pkt 3 za każdy inny niż przewidziany w ust. 1 w pkt 1)- 4) przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,


5) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części , według swego wyboru, na skutek istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Podstawa prawna:


§ 3 ust. 2 pkt. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Suchański - członek Rady Nadzorczej

Dowiedz się więcej na temat: oo | wykonanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »