Reklama

VISION (VIV): Zgłoszenie o publikację ogłoszenia w MSiG - raport 15

Zarząd VIRTUAL VISION S.A. informuje, iż na wniosek z dnia 1 kwietnia akcjonariuszy: CAPITAL PARTNERS S.A. i Pana Michała Sicińskiego, złożył w dniu 1 kwietnia 2008 podanie o publikacją ogłoszenia o następującej treści: Zarząd Spółki Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bociania 47 zwołuje na dzień 07 maja 2008r na godzinę1000 do siedziby Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: I) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, II) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, III) Przyjęcie porządku obrad, IV) Wybór Komisji Skrutacyjnej, V) Podjęcie uchwał: 1) uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie przez Virtual Vision S.A. aktywów, 2) uchwała o wyborze 5 członka Rady Nadzorczej 3) uchwały o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. określeniu ceny emisyjnej, wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniu ich określonym nabywcom i wyrażeniu zgody na wzajemne potrącenia wierzytelności zg. z 14 §.4 KSH, 4) uchwała o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. upoważnieniu Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w zaoferowania ich nowym akcjonariuszom. 5) uchwała o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. określeniu ceny emisyjnej wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniu ich określonym nabywcom; 6) uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii A na okaziciela, akcji serii B, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz praw do akcji serii D, praw do akcji serii E, praw do akcji serii F, praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii A na okaziciela, akcji serii B, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz praw do akcji serii D, praw do akcji serii E, praw do akcji serii F, praw do akcji serii G. 7) uchwała o zmianie treści § 6 Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 6: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 510 000 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy) i jest podzielony na 51 000 000 (pięćdziesiąt jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 1 grosz każda, w tym: 1) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, 2) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, 3) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, 2. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. 4. Kapitał zakładowy może być pokryty albo w gotówce albo wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób. 5. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa. 6. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. 7. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszowi niezależnie od pełnego pokrycia akcji. Proponowana treść § 6: 1. Kapitał zakładowy Spółki wyniesie PLN 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 77.000.000 (siedemdziesiąt siedem milionów) akcji, uprawniających do 102 156 388 (stu dwóch milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki w tym: 1) 25.156.388 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, 2) 4.843.612 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 3) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 4) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 5) 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 6) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 7) 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela akcji F, 8) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G. 2. 25.156.388 (dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. 4. Kapitał zakładowy może być pokryty albo w gotówce albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób. 5. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa. 6. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. 7. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszowi niezależnie od pełnego pokrycia akcji. VI) Zamknięcie obrad. Zarząd Virtual Vision S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH, prawo uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki Virtual Vision S.A. w Warszawie, ul. Bociania 47 w dniach od 20 kwietnia a 31 kwietnia 2008r (w dni robocze) w godzinach od 10.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Virtual Vision S.A. będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 KSH, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Zgromadzenia w godzinach od 800do900. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", §3 ust. 1.

Reklama

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę

Richard Kunicki Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Capital Partners SA | wkład | VISION | Warszawa | obligacje | zgłoszenie | VISION

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »