Reklama

OPTIGIS (OPI): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. - raport 9

Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”, „Emitent”), informuje, że:


W dniu 17.03.2015 r. Spółka otrzymała od Pana Marcina Niewęgłowskiego, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. zwołanego na dzień 08.04.2015 r. dodatkowych punktów w brzmieniu:

Reklama


„1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki.

2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.”,

wraz z wnioskiem o umieszczenie tych punktów bezpośrednio po punkcie nr 5 „Przyjęcie porządku obrad” ogłoszonego już porządku obrad.

Do punktów 1 i 2 załączono projekty uchwał, bez uzasadnienia. Projektu uchwały do pkt. 3 nie przedstawiono. Jako uzasadnienie uchwały z pkt. 3 podano „konieczność zapewnienia akcjonariuszom mniejszościowym Spółki wglądu w sposób prowadzenia spraw Spółki oraz weryfikacji podejmowanych ostatnimi czasy działań Zarządu”.


W dniu 18.03.2015 r. Spółka otrzymała od Magna Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowo-akcyjna, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. zwołanego na dzień 08.04.2015 r. dodatkowego punktu w brzmieniu:


„Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, następujących zagadnień:

a) transakcji handlowych realizowanych przez Spółkę w latach 2011-2014, niezwiązanych z głównym przedmiotem jej działalności, a w szczególności transakcji z podmiotami: Dalmax sp. z o.o. oraz Nuri sp. z o.o. – w zakresie obejmującym ich ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, ich zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki;

b) projektu „MapGO24”, w szczególności przyjmowanych w jego ramach założeń, i wycen, jak też zrealizowanych przez Spółkę czynności dotyczących założenia spółki MapGO24 S.A., podwyższenia kapitału zakładowego spółki MapGO24 S.A., działalności operacyjnej MapGO24 S.A., transakcji na akcjach spółki MapGO24 S.A. – w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki;

c) transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów spółki GPS Konsorcjum sp. z o.o., z uwzględnieniem w szczególności powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy byłym członkiem Zarządu Spółki Panem Marcinem Niewęgłowskim oraz zbywcami udziałów GPS Konsorcjum sp. z o.o., powiązań zbywców GPS Konsorcjum sp. z o.o. z osobami pełniącymi kluczowe funkcje w GPS Konsorcjum sp. z o.o. w okresie do października 2014 r. oraz ceny za jaką zostało nabyte przez Spółkę GPS Konsorcjum sp. z o.o. – w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki.”


Do punktu załączono projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, w którym wskazano konieczność zapewnienia Magna Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowo-akcyjna możliwości weryfikacji określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki w latach 2011-2014. Dalej wskazano, że transakcje i projekt, o których mowa w pkt a) – c) powyżej „w istotny sposób wpływały oraz wpływają na sytuację finansową Spółki, a pośrednio – jej akcjonariuszy” oraz wskazano, że: „Bezsporne oraz obiektywne zweryfikowanie ww. zagadnień konieczne jest dla właściwego zrozumienia działań i transakcji przeprowadzonych przez Spółkę oraz możliwości wyrobienia sobie przez akcjonariusza Spółki prawidłowego oglądu w powyższym zakresie, w tym w kontekście ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec byłych członków Zarządu Spółki.”


W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 §2 ksh, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktów 10, 11, 12 i 13 a) – c) oraz przenumerowanie poprzedniego punktu 10 na punkt 14, który to porządek po zmianach przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, następujących zagadnień:

a) transakcji handlowych realizowanych przez Spółkę w latach 2011-2014, niezwiązanych z głównym przedmiotem jej działalności, a w szczególności transakcji z podmiotami: Dalmax sp. z o.o. oraz Nuri sp. z o.o. – w zakresie obejmującym ich ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, ich zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki;

b) projektu „MapGO24”, w szczególności przyjmowanych w jego ramach założeń, i wycen, jak też zrealizowanych przez Spółkę czynności dotyczących założenia spółki MapGO24 S.A., podwyższenia kapitału zakładowego spółki MapGO24 S.A., działalności operacyjnej MapGO24 S.A., transakcji na akcjach spółki MapGO24 S.A. – w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki;

c) transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów spółki GPS Konsorcjum sp. z o.o., z uwzględnieniem w szczególności powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy byłym członkiem Zarządu Spółki Panem Marcinem Niewęgłowskim oraz zbywcami udziałów GPS Konsorcjum sp. z o.o., powiązań zbywców GPS Konsorcjum sp. z o.o. z osobami pełniącymi kluczowe funkcje w GPS Konsorcjum sp. z o.o. w okresie do października 2014 r. oraz ceny za jaką zostało nabyte przez Spółkę GPS Konsorcjum sp. z o.o. – w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki.

14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymane żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zmienionym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmienionymi projektami uchwał wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie.


Załączniki:

1. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia skierowane do Spółki przez Pana Marcina Niewęgłowskiego.

2. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia skierowane do Spółki przez Magna Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowo-akcyjna.

3. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (po zmianach).

4. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie (po zmianach).


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Berliński - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Cegliński - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
GPW
Dowiedz się więcej na temat: XIII

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »