Reklama

PROMISE (PRO): Zmiana Statutu APN Promise S.A. oraz test jednolity Statutu APN Promise S.A.

Zarząd APN Promise S.A. podaje do publicznej wiadomości treść zmian wprowadzonych do Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 9 maja 2018 roku.

Reklama


Wprowadzone zmiany:

W związku z wygaśnięciem uprawnień osobistych przyznanych Akcjonariuszowi Piotrowi Paszczykowi zmienia się § 14 ustęp 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

Było:


„Akcjonariuszowi Piotrowi Paszczykowi przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej oraz czterech Członków Rady Nadzorczej sześcioosobowym lub siedmioosobowym składzie Rady Nadzorczej, które wygasa w dniu 31.12.2017 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku).”


1. zmienia się § 14 ustęp 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„W przypadku zgłoszenia żądania powołania Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 kodeksu spółek handlowych, wybór ten dokonywany jest zgodnie z następującymi zasadami:

1) wybór grupami dokonywany jest na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, któremu przewodzić będzie dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,

2) wybór grupami dokonywany jest, o ile utworzone zostały grupy uprawnione do powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

Było:


„Z zastrzeżeniem ust.2 Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. W przypadku zgłoszenia żądania powołania Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 kodeksu spółek handlowych, wybór ten dokonywany jest zgodnie z następującymi zasadami:

1) wybór grupami dokonywany jest na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, któremu przewodzić będzie dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,

2) wybór grupami dokonywany jest, o ile utworzone zostały grupy uprawnione do powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.”


2. zmienia się § 19 ustęp 1 pkt. 2) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„zawarcie umów, w tym w szczególności umów pożyczek, kredytowych i innych podobnych, a także zaciąganie innych zobowiązań lub rozporządzanie prawem, obciążenie majątku ograniczonym prawem rzeczowym, uznanie roszczenia - o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych): za wyjątkiem transakcji przewidywanych w rocznym budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, a także dokonywanych w ramach bieżącej działalności Spółki,”


Było:


„zawarcie umów, w tym w szczególności umów pożyczek, kredytowych i innych podobnych, a także zaciąganie innych zobowiązań lub rozporządzanie prawem, obciążenie majątku ograniczonym prawem rzeczowym, uznanie roszczenia - o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) lub w odniesieniu do jednego podmiotu w ciągu kolejnych 12 miesięcy kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), za wyjątkiem: transakcji przewidywanych w rocznym budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, a także dokonywanych w ramach bieżącej działalności Spółki,”


3. zmienia się § 19 ustęp 1 pkt. 8) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„zawarcie umowy z Akcjonariuszami Uprzywilejowanymi lub z osobami powiązanymi z Akcjonariuszami Uprzywilejowanymi o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). Przez osoby powiązane z Akcjonariuszami Uprzywilejowanymi rozumie się – w odniesieniu do osób fizycznych: ich małżonków, rodziców, rodzeństwo, dzieci, przysposobionych lub przysposabiających, innych krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, jak również małżonków i dzieci wyżej wymienionych osób, spółki oraz inne podmioty, w których którykolwiek ze wspólników, ich rodzice, rodzeństwo i małżonkowie posiadają akcje lub inne tytuły udziałowe lub posiadają uprawnienia do decydowania w sprawach wyboru ich organów zarządzających, zaś w odniesieniu do osób prawnych: spółki oraz inne podmioty, w których taki Akcjonariusz Uprzywilejowany posiada akcje lub inne tytuły udziałowe lub posiada uprawnienia do decydowania w sprawach wyboru ich organów zarządzających,”


Było:


„zawarcie jakiejkolwiek umowy z Akcjonariuszami Uprzywilejowanymi lub z osobami powiązanymi z Akcjonariuszami Uprzywilejowanymi. Przez osoby powiązane z Akcjonariuszami Uprzywilejowanymi rozumie się – w odniesieniu do osób fizycznych: ich małżonków, rodziców, rodzeństwo, dzieci, przysposobionych lub przysposabiających, innych krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, jak również małżonków i dzieci wyżej wymienionych osób, spółki oraz inne podmioty, w których którykolwiek ze wspólników, ich rodzice, rodzeństwo i małżonkowie posiadają akcje lub inne tytuły udziałowe lub posiadają uprawnienia do decydowania w sprawach wyboru ich organów zarządzających, zaś w odniesieniu do osób prawnych: spółki oraz inne podmioty, w których taki Akcjonariusz Uprzywilejowany posiada akcje lub inne tytuły udziałowe lub posiada uprawnienia do decydowania w sprawach wyboru ich organów zarządzających,”


4. zmienia się § 19 ustęp 1 pkt. 9) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki z uwzględnieniem § 25 ust. 2 niniejszego Statutu,”


Było:


„dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki z trzech ofert przedstawionych przez Zarząd, z uwzględnieniem § 25 ust. 2 niniejszego Statutu,”Załącznik:

Tekst jednolity Statutu APN Promise S.A.Osoby reprezentujące spółkę:


Piotr Paszczyk – Prezes ZarząduPodstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2 a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Paszczyk - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »