ASSETUS (ASS): Zmiana Statutu Spółki - raport 18

Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS postanowienia na podstawie którego nastąpiła rejestracja zmiany Statutu Spółki uchwalona na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2010 roku przekazanych do publicznej wiadomości na podstawie raportu bieżącego nr 13/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku.


W związku z powyższym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający w/w zmiany.

Reklama
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu .


Statut Spółki Assetus S.A. :


TEKST JEDNOLITY


I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.Założycielem Spółki jest Halina Wiaderek.

2.Założyciel spółki przyjmuje niniejszy Statut.


§ 2

1.Firma Spółki brzmi Assetus Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Assetus S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

2.Siedzibą Spółki jest Łódź.

3.Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

4.Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą.


§ 3

1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

2.wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

3.pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

4.zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

5.reklama (73.1)

6.działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0)

7.działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (91.0)

8.sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.6)

9.sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9)

10.działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)

11.działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)

12.sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z)

13.sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)

14.pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

15.działalność holdingów finansowych (64.20.Z)

16.pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z).

2.W przypadku gdy do prowadzenia danej działalności gospodarczej wymagane będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub jakiejkolwiek innej decyzji administracyjnej Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.


II. Kapitał i akcje


§ 5

Kapitał zakładowy wynosi 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złote) i dzieli się na:

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

b) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.


§ 6

Wszystkie akcje zostały pokryte w całości przed rejestracją Spółki.


§ 7

1.Akcje mogą być umarzane.

2.Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).

3.Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.


§ 8

1.Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

2.Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej i zgody Walnego Zgromadzenia.


§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.


III. Organy spółki


§ 10

1.Organami Spółki są:

a)Walne Zgromadzenie,

b)Rada Nadzorcza,

c)Zarząd.

2.Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.


Walne Zgromadzenie


§ 11

1.Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Łodzi, Warszawie, Katowicach, Poznaniu.


§ 12

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,

b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.


§ 13

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.


Rada Nadzorcza


§ 14

1.Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3 (trzy)-letnią kadencję.

2.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.


§ 15

1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

2.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

3.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4.Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.


§ 16

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a)uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,

b)wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

c)zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,

d)zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych.

2.Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach :

a)rocznych planów finansowych Spółki,

b)struktury organizacyjnej Spółki.


Zarząd


§ 17

1.Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.

2.Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.

3.Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

4.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

5.Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.


§ 18

Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.


§ 19

1.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

2.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu, albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.IV. Postanowienia końcowe


§ 20

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.


§ 21

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszym rokiem obrotowym Spółki będzie rok 2010"§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »