Reklama

PLANETB2B (P2B): Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi („Spółka”) informuje, że obradujące

Reklama

w dniu 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmian w Statucie Spółki. Wszystkie dokonane zmiany Statutu Spółki zaprezentowano poniżej prezentując zmianę i dotychczasowe brzmienie:


1. § 7 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:


„1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 1 263 550 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

d) nie więcej niż 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”


Dotychczasowe brzmienie § 7 ustęp 1 Statutu Spółki było następujące:

„1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 1 138 550 (słownie: jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


2. § 8 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2017 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 853.900 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:


1. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

2. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały;

3. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

4. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały;

5. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego

w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się

o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki było następujące:


„1.Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę kapitału docelowego wynoszącą 300 500,00 zł (trzysta tysięcy pięćset złotych) w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku, na zasadach określonych w art. 444-447 Ksh.


2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbędzie się w drodze subskrypcji otwartej lub prywatnej, a akcje wydawane w ramach podwyższenia mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela.”3. § 14 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1.Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata obrotowe.”


Dotychczasowe brzmienie § 14 ustęp 1 Statutu Spółki było następujące:


„1.Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata.”


4. § 20 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) osób nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata obrotowe.”


Dotychczasowe brzmienie § 20 ustęp 1 Statutu Spółki było następujące:


„1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) osób nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.”5. § 22 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:


1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

2. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej czterech członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni przez Przewodniczącego Rady o posiedzeniu co najmniej siedem dni przed planowanym terminem jego odbycia.

3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie

w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej,

o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady co najmniej z Przewodniczącym.

9. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

10. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 5-7 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia

w czynnościach członków Zarządu.


Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki było następujące:

„1. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność

przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej – czterech członków Rady Nadzorczej, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem planowanego posiedzenia wraz z podaniem porządku obrad.

2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej także pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Uchwała może być podjęta także bez posiedzenia Rady, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą pisemną zgodę na jej brzmienie.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wówczas uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i uchwała taka zostanie podpisana przez biorących udział w głosowaniu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

8. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.”6. §25 ust. 2 pkt (VI) Statutu Spółki wykreślono.


Dotychczasowy §25 ust. 2 pkt (VI) Statutu Spółki brzmiał następująco:


„(VI) emisja obligacji.”Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Nowicki - Prezes Zarządu
Katarzyna Żarnik-Chojnacka - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »