Reklama

BALTICON (BLT): Zmiany Statutu Spółki BALTICON S.A. - raport 16

Zarząd spółki BALTICON S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr 14/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BALTICON S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni zmieniło statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 1 ust. 4 Statutu uzyskał nowe następujące brzmienie: „4. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.”

b) § 14 ust. 2 Statutu uzyskał nowe następujące brzmienie: „2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.”

Reklama

c) Usunięto § 14 ust. 3 i 4 Statutu.

d) Dotychczasowe § 14 ust. 5 do 9 Statutu uzyskały odpowiednio kolejno numerację § 14 ust. 3 do 7 Statutu.


Zmiany Statutu staną się skuteczne z chwilą zarejestrowania ich w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Dotychczasowa treść § 1 ust. 4 Statutu była następująca: „4. Siedzibą Spółki jest Gdynia.”

Dotychczasowa treść § 14 ust. 2 Statutu była następująca:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:

a) NOVA CONSULT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,

b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

Dotychczasowa treść § 14 ust. 3 i 4 Statutu była następująca:

„3. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza wskazanego w ust. 2 lit. a) dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez uprawnionego.

4. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza, o których mowa w ust. 2 lit. a) odwołać może tylko ten akcjonariusz, który go powołał.”

Dotychczasowa treść § 14 ust. 5 do 9 Statutu była następująca:

„5. Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez samą Radę Nadzorczą spośród jej członków w uchwale podjętej większością głosów.

6. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

8. Rada Nadzorcza w skład, której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków, wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże, co najmniej 3 (trzech) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.

9. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów należy także:

a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i zmian do tego budżetu,

b) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,

c) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki,

d) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania

wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości,

e) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Rady Nadzorczej,

f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

g) odwoływania i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu,”
Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Kiedrowski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »