DIGITREE (DTR): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta - raport 22

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 12 czerwca 2015 r., na mocy uchwały nr 121 Walnego Zgromadzenia spółki SARE SA, ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej został odwołany Pan Adam Guz, oraz że na stanowiska Członków Rady Nadzorczej SARE SA zostały powołane następujące osoby: na mocy uchwały nr 122 Pan Wiesław Łatała, na mocy uchwały nr 123 Pani Dorota Szlachetko-Reiter, na mocy uchwały nr 124 Pani Ewa Bałdyga. Zgodnie ze statutem spółki SARE SA Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. W związku z powyższym, w chwili obecnej w skład Rady Nadzorczej SARE SA wchodzą: Pan Krzysztof Wiśniewski, Pan Jerzy Śliwa, Pan Damian Rutkowski, Pan Przemysław Marcol, Pan Wiesław Łatała, Pani Dorota Szlachetko-Reiter oraz Pani Ewa Bałdyga.

Reklama

Wiesław Łatała

Pan Wiesław Łatała w roku 1990 ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Pan Wiesław Łatała jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii Łatała i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych następujących spółek kapitałowych:


a) InPost SA – Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

b) Modrzewiówka Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – na chwilę obecną

c) Ecotech Polska SA – Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

d) Morizon SA – Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

e) SKYSTONE Capital SA – Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

f) LTC Investments – Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

g) Conbelts Bytom SA - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

h) Doradztwo Sukcesyjne Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – na chwilę obecną

i) Easypack Sp. z.o.o. – Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

j) Strabo Trade Sp. z o.o. SKA - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

k) Domed S.A. - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

l) Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o. - Prezes Zarządu – na chwilę obecną

m) Łatała i Wspólnicy Sp. k. – komplementariusz – na chwilę obecną

n) Silesia Capital Fund S.A. - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

o) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Elektromontaż – Export S.A. w upadłości likwidacyjnej - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

p) Graal S.A.- Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

q) A1 Sp. z o. o. w likwidacji - Wiceprezes Zarządu – na chwilę obecną

r) Promed Sp. z o.o. – Prokurent – na chwilę obecną

s) Kraków Consulting Group Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu – na chwilę obecną

t) CFiK Serwis Sp. z o.o. – Prezes Zarządu w latach 2013-2014

u) A7 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu w latach 2013-2014

v) Retail Provider Sp. z o. o. - Prezes Zarządu w latach 2011-2013

w) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie S.A. - Członek Rady Nadzorczej w latach 2001-2013

Pan Wiesław Łatała jest obecnie udziałowcem następujących spółek: Modrzewiówka Sp. z o.o., Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. i Kraków Consulting Group Sp. z o.o.

Pan Wiesław Łatała nie był skazany jakimkolwiek prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych

w spółkach prawa handlowego, w okresie ostatnich pięciu lat.

Pan Wiesław Łatała nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat, za wyjątkiem:

Spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji, w stosunku do której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał w 20 lutego 2013 r. postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na fakt, iż majątek dłużnika jest niewystarczający dla zaspokojenia kosztów postępowania upadłościowego, a także spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – handlowe Elektromontaż – Export S.A. w upadłości likwidacyjnej będącej w upadłości likwidacyjnej od roku 2007 oraz spółki A1 Sp. z o. o. w likwidacji, będącej w likwidacji od roku 2005 oraz spółki Conbelts Bytom S.A. w stosunku do której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2009 r. ogłosił upadłość układową a w 2012 r. zostało wydane postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego i spółki Silesia Capital Fund S.A. w której Sąd Rejonowy w Gliwicach w 2012 r. ogłosił upadłość układową która zakończyła się w tym samym roku,

Emitent również podaje do wiadomości, iż Pan Wiesław Łatała nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Ponadto, Emitent udziela informacji, iż Pan Wiesław Łatała nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Dorota Szlachetko-Reiter

Pani Dorota Szlachetko-Reiter to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studium Zarządzania i Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Jest komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii Łatała i Wspólnicy sp.k. Pani Dorota Szlachetko-Reiter od dwudziestu lat zajmuje się prawem gospodarczym, specjalizując się w prawie rynku kapitałowego, transakcjach M&A, PE/VC, prawie spółek, umowach inwestycyjnych oraz procesach due diligence. Posiada tytuł ekspercki międzynarodowej organizacji Global Law Experts w dziedzinie rynków kapitałowych.


Pani Dorota Szlachetko-Reiter w okresie ostatnich trzech lat sprawowała funkcję członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach:

a) TMPM Sp. z o. o. - Prezes Zarządu – do chwili obecnej

b) EasyPack Sp. z o. o. - Członek Rady Nadzorczej – do chwili obecnej

c) Doradztwo Sukcesyjne Sp. z o. o. - Wiceprezes Zarządu – do chwili obecnej

d) Łatała i Wspólnicy Sp. k. - Komplementariusz - do chwili obecnej

e) Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o. - Wiceprezes Zarządu w latach 2008 do 2012; Wspólnik Mniejszościowy – do chwili obecnej

f) INNORESEARCH LAB Sp. z o. o. - Członek Rady Nadzorczej w roku 2013

g) ART&DESIGN Development Sp. z o.o. Sp.k. - Komandytariusz - do chwili obecnej


Pani Dorota Szlachetko-Reiter nie była skazana jakimkolwiek prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, w okresie ostatnich pięciu lat.

Pani Dorota Szlachetko-Reiter nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego, w jakimkolwiek podmiocie gospodarczym, w którym w okresie sprawowania przez nią w/w funkcji prowadzona była upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja za wyjątkiem:

STILNA S.A. z siedzibą w Bytomiu (od 2007 do 2010 Członek Rady Nadzorczej). Spółka była w stanie upadłości układowej do 2011 roku, kiedy umorzono postępowanie, sygn. akt X GUP 119/07/10 oraz Manufaktura Decor Sp. o. o. w likwidacji z siedzibą w Bytomiu (od 2008 do 2010 Członek Rady Nadzorczej). Spółka od 2009 roku była w upadłości najpierw układowej, potem likwidacyjnej, postępowanie upadłościowe umorzono w 2013 roku, jednak spółka jest obecnie w likwidacji;

Emitent również podaje do wiadomości, iż Pani Dorota Szlachetko-Reiter nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Ponadto, Emitent udziela informacji, iż Pani Dorota Szlachetko-Reiter nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Ewa Bałdyga

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunków Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. W latach 1999-2005 pracowała jako dziennikarka Gazety Giełdy PARKIET. Od 2005 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Martis CONSULTING. Od 2008 r. Wprowadziła Martis CONSULTING, jako jedyną agencję w Europie Środkowo-Wschodniej, do międzynarodowej sieci niezależnych firm PR - IPREX. Ewa Bałdyga znalazła się wśród 10 finalistek pierwszej edycji konkursu Radia PiN i BRE Banku: Bizneswoman Roku 2008. Poza działalnością zawodową, Ewa Bałdyga prowadzi działania edukacyjne. Również z inicjatywy Ewy Bałdygi powstała Akademia CSR, cykl konferencji na terenie całej Polski, edukujący małe i średnie firmy, w których udział wzięło 700 przedsiębiorców.

Pani Ewa Bałdyga w okresie ostatnich trzech lat sprawowała funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach:

a) Martis Consulting Sp. z o.o- Wiceprezes Zarządu, Wspólnik – do chwili obecnej

b) Value Communication Sp. z o.o. – Wspólnik – do chwili obecnej

Pani Ewa Bałdyga nie była skazana jakimkolwiek prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych

w spółkach prawa handlowego, w okresie ostatnich pięciu lat.

Pani Ewa Bałdyga nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego, w jakimkolwiek podmiocie gospodarczym, w którym w okresie sprawowania przez nią w/w funkcji prowadzona była upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja.

Emitent również podaje do wiadomości, iż Pani Ewa Bałdyga nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Ponadto, Emitent udziela informacji, iż Pani Ewa Bałdyga nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu ObrotuOsoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »