Reklama

CFSA (CFS): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki - raport 10

Zarząd Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie odwołania Pana Władysława Klażyńskiego, Pani Zdzisławy Stanisławy Maksymiuk oraz Pana Mateusza Ogłodzińskiego z pełnionych funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie w tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Jakuba Ryba, Pana Krzysztofa Rożko, Pana Krzysztofa Kokota, Pana Macieja Wejmana oraz Pana Łukasza Adamczyka na członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

Reklama

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się poniżej.


1. Pan Jakub Ryba

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Jakub Ryba – Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A.

Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa trzy lata, począwszy od dnia 05 maja 2016 r.


Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

Magister ekonomii. Szkoła Główna Handlowa. Kierunek – Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne.


Doświadczenie zawodowe:

01.2010 – 09.2017 - Altus TFI S.A. – Członek Zarządu

06.2009 – 01.2010 - Altus TFI S.A. – Dyrektor Biura Analiz

09.2006 – 05.2009 – PZU Asset Management S.A. – początkowo jako analityk akcji, w późniejszym czasie jako zarządzający portfelem akcji

07.2007 – 09.2007 – CDM Pekao S.A. – analityk akcji


Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

01.2010 – 09.2017 - Altus TFI S.A. – Członek Zarządu

11.2015 - 02.2017 – EGB Investments S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej


Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy


Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Jakub Ryba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.


2. Pan Krzysztof Rożko

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Krzysztof Rożko – Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A.

Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa trzy lata, począwszy od dnia 05 maja 2016 r.


Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

Radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Magister prawa. Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji.


Doświadczenie zawodowe:

Założyciel, wspólnik i radca prawny w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wcześniej, przez ponad 6 lat, Pan Krzysztof Rożko zdobywał swoje doświadczenie zawodowe w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego), w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie m.in. był Głównym Specjalistą ds. regulacyjnych i systemowych.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Pan Krzysztof Rożko był prawnikiem w jednej z większych polskich kancelarii prawnych.


Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Komplementariusz w spółce Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka komandytowa (KRS: 0000576857)

Komplementariusz w spółce Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka komandytowo-akcyjna (KRS: 0000645282)


Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy


Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Krzysztof Rożko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.


3. Pan Krzysztof Kokot

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Krzysztof Kokot – Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A.

Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa trzy lata, począwszy od dnia 05 maja 2016 r.


Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

Advanced Management Programme, INSEAD, Fontainebleau, 1995

Doktor ekonomii, Akademia Nauk Społecznych, Warszawa 1990

Magister ekonomii, Uniwersytet im. Łomonosowa, Moskwa 1983


Doświadczenie zawodowe:

05.2017 – obecnie Fundacja Warszawski Instytut Bankowości – Prezes Zarządu

07.2014 – obecnie Właściciel firmy konsultingowej „Doradztwo i Szkolenia”

02.2013 – 06.2014 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – Wiceprezes Zarządu

05.2011 – 01.2013 Kredyt Bank S.A. – ekspert w randze doradcy Prezesa Zarządu

03.2005 – 05.2011 Kredyt Bank S.A. – Wiceprezes Zarządu Banku

05.1997 – 02.2005 BRE Bank S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej

12.1993 – 04.1997 BRE Bank S.A. – Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie

09.1991 – 11.1993 BRE Bank S.A. - Dyrektor Oddziału Regionalnego w Katowicach

09.1990 – 09.1991 Bank Śląski S.A. – analityk kredytowy 09.1985 – 09.1990 Akademia Nauk Społecznych – adiunkt na Wydziale Nauk Społeczno – Ekonomicznych

09.1983 – 08.1985 Wyższa Szkoła Pedagogiczna – asystent w Instytucie Nauk Społecznych i Ekonomii


Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

2017 – obecnie TUiR Warta S.A. - członek Rady Nadzorczej

2017 – obecnie TUnŻ Warta S.A. - członek Rady Nadzorczej

2017 – obecnie TU Europa S.A. - członek Rady Nadzorczej

2017 – obecnie TUnŻ Europa S.A. - członek Rady Nadzorczej

2016 – obecnie ATM-NEXT S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej


Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy


Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Krzysztof Kokot nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.


4. Pan Maciej Wejman

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Maciej Wejman – Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A.

Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa trzy lata, począwszy od dnia 05 maja 2016 r.


Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

2004 – 2012 Uniwersytet Łódzki. Studia doktoranckie – kierunek ekonomia

1999 – 2004 Uniwersytet Łódzki. Studia magisterskie – kierunek ekonomia

2001 – 2002 Justus Lebieg Uniwersitat Giessen Niemcy Roczne stypendium Sokrates Erasmus Kierunek ekonomia


Doświadczenie zawodowe:

2015 – 2017 EGB S.A. – członek Rady Nadzorczej

2016 – 2017 Traf Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej

2014 – 2017 Merkury Invest Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2013 – 2018 Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – Dyrektor Rachunkowości Zarządczej i Audytu Wewnętrznego

2011 – 2013 Bell Arte Sp. z o.o. – członek Zarządu ds. finansowych

2004 – 2011 Euro-Art Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2002 – 2004 Elektrownia Bełchatów II Sp. z o.o. – specjalista ds. ekonomicznych oraz finansowych


Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

2015 – 2017 EGB S.A. – członek Rady Nadzorczej

2016 – 2017 Traf Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej

2014 – 2017 Merkury Invest Sp. z o.o. – Prezes Zarządu


Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy


Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Maciej Wejman nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.


5. Pan Łukasz Adamczyk

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Łukasz Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A.

Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa trzy lata, począwszy od dnia 05 maja 2016 r.


Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

2005 – 2010 Studia Doktoranckie, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski.

2000 – 2005 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski.


Doświadczenie zawodowe:

2010 – doradca podatkowy, prowadzący samodzielną praktykę w zakresie doradztwa podatkowego

2008 – Wydział Orzecznictwa Europejskiego VAT, Departament Podatku VAT, Ministerstwo Finansów

2006 – 2007 Instytut Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu

2005 – stypendysta, Instytut Maxa Plancka w Monachium


Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

2016 – 2017 Polnord S.A. – członek Rady Nadzorczej

2016 Black Swan Capital Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2016 Gordon Gekko Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2015 – 2016 Krajowe Centrum Finansowe S.A. – Prezes Zarządu

2015 – 2016 Krajowe Centrum Poręczeń S.A. – Prezes Zarządu


Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy


Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Łukasz Adamczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

Beata Borowiecka – p.o. Prezesa ZarząduOsoby reprezentujące spółkę:
Beata Borowiecka - p.o. Prezesa Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »