Reklama

BIOMAXIMA (BMX): Zmiany w Statucie BioMaxima S.A. uchwalone na WZA 27 czerwca 2018 r. - raport 24

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że 27 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie uchwaliło następujące zmiany w Statucie Spółki:

Reklama


§ 9 ust. 3:

- dotychczasowa treść:

3. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 500 000, 00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej(kapitał docelowy).

- nowa treść:

3. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 330.000,00 (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych, poprzez upoważnienie zarządu do emisji nie więcej niż 330.000 (trzysta trzydziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii E. Akcje serii E, z chwilą ich wydania posiadają te same prawa, co akcje poprzednich emisji. Akcje serii E są wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 roku.


§ 9 ust. 4:

- dotychczasowa treść:

4. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

- nowa treść:

4. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia Regulaminu Opcji Menedżerskich, ustalającego osoby uprawnione i zasady wydawania warrantów subskrypcyjnych wy-emitowanych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.


§ 9 ust. 5-9:

- o dotychczasowej treści:

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 9 poniżej.

6. Z zastrzeżeniem ust. 8 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,

e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect") lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

7. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

8. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

9. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

- zostały skreślone.


§ 11:

- dotychczasowa treść:

Spółka może emitować obligacje zamienne.

- nowa treść:

Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne.


§ 14:

- o dotychczasowej treści:

1. Zbycie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki, z zastrzeżeniem ust.4.

2. W przypadku odmówienia zgody na zbycie akcji, Spółka wskaże innego nabywcę, w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji.

3. Nabywca akcji, wskazany przez Spółkę zobowiązany jest zapłacić cenę odpowiadającą wartości rynkowej akcji, według stanu z dnia nabycia.

4. Zbycie przez akcjonariusza akcji na rzecz zstępnych i wstępnych nie wymaga zgody Spółki.

- został skreślony.


§ 16:

- dotychczasowa treść:

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, jeżeli został przeznaczony do wypłaty uchwałą Walnego Zgromadzenia.

- nowa treść:

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym na dywidendę uchwałą Walnego Zgromadzenia.


§ 19:

- o dotychczasowej treści:

Akcja może być umorzona w drodze przymusowego umorzenia.

- został skreślony.


§ 20:

- o dotychczasowej treści:

Przymusowe umorzenie akcji następuje w przypadku:

1) podjęcia przez akcjonariusza działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki,

2) ogłoszenie upadłości akcjonariusza,

3) spowodowanie szkody w majątku Spółki przekraczającej jedną piątą część kapitału zakładowego, w wyniku działania lub zaniechania akcjonariusza.

- został skreślony.


§ 24 ust. 1:

- dotychczasowa treść:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na 5 (pięć) lat.

- nowa treść:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję.


§23 ust. 3:

- dotychczasowa treść:

3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Lublinie.

- nowa treść:

3. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest, zgodnie ze wskazaniem Zarządu lub innego podmiotu uprawnionego do jego zwołania, w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.


§ 24 ust. 3:

- dotychczasowa treść:

3. Rada zbiera się co najmniej trzy razy w ciągu roku obrotowego, na zaproszenie przewodniczącego Rady.

- nowa treść:

3. Rada zbiera się co najmniej cztery razy w ciągu roku obrotowego, na zaproszenie Przewodniczącego Rady.


§ 24 ust. 5:

- dotychczasowa treść:

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

- nowa treść:

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrazili zgodę na taki tryb oddania swojego głosu.


W § 24 dodano ust. 5a o treści:

5a. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bez-pośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli możliwe jest zapewnienie, że wszyscy członkowie Rady słyszą się wzajemnie i mogą oddać swój głos w sposób weryfikowalny dla pozostałych członków Rady.


§ 28 ust.1-2:

- dotychczasowa treść:

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (członków) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

2. Okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż 5 (pięć) lat.

- nowa treść:

1. Zarząd Spółki składa się z Prezesa i jednego do czterech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną, pięcioletnią kadencję. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.

2. Prezes Zarządu kieruje jego pracami oraz całą działalnością przedsiębiorstwa Spółki.


§ 28 ust. 4:

- dotychczasowa treść:

4. Działalnością Spółki kieruje Prezes Zarządu powołany przez Radę Nadzorczą.

- nowa treść:

4. Organizację pracy Zarządu Spółki oraz schemat organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki ustala Regulamin Zarządu oraz Schemat Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki uchwalane przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu.


§ 28 ust. 5:

- dotychczasowa treść:

5. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

- nowa treść:

Funkcje organu zarządzającego w stosunkach wynikających z prawa pracy pełni Prezes Zarządu. Regulamin Zarządu oraz Schemat Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki mogą zawierać upoważnienie Prezesa Zarządu do wykonywania wszystkich uprawnień wynikających z prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki, w tym do zawierania I rozwiązywania umów o pracę.


§ 30:

- dotychczasowa treść:

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1) podwyższenie kapitału zakładowego,

2) odpisy na kapitał zapasowy,

3) odpisy na kapitały rezerwowe,

4) dywidendę dla akcjonariuszy,

5) inwestycje lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku.

3. Przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

- nowa treść:

1. Zysk Spółki Walne Zgromadzenie przeznacza na:

1) Pokrycie straty lub strat za lata ubiegłe;

2) Odpisy na kapitał zapasowy w wysokości wymaganej przez prawo;

3) Dywidendę dla akcjonariuszy;

4) Kapitał zapasowy;

5) Kapitał rezerwowy utworzony dla sfinansowania dywidendy za lata, w których zysk nie pozwala na wypłacenie dywidendy w kwocie zgodnej z polityką dywidendową Spółki;

6) Kapitał rezerwowy Spółki, służący pokrywaniu strat wynikających z działalności badawczo-rozwojowej Spółki.

2. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o przyjęciu wieloletniej polityki dywidendowej Spółki oraz polityki dokonywania odpisów na poszczególne kapitały i sposobu ich wykorzystania.


Projekt tekstu jednolitego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Urban - Prezes Zarządu
Henryk Lewczuk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »