Reklama

TOPMEDICA (TPM): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 14

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h."), zwołuje na dzień 9 sierpnia 2010 roku na godz. 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem: ul. Dąbrowskiego 49/13, 60-842 Poznań.


Proponowany porządek obrad:


1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

Reklama

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu.

7.Zamknięcie obrad.


Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 § 1 K.s.h., wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 24 lipca 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej "Dniem Rejestracji").


Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych po publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu 14 lipca 2010 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 26 lipca 2010 r.


Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki uprawnieni są do zgłaszania przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinny zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 lipca 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ptisa.pl


Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.


Zarząd Spółki informuje, iż akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu z posiadanych akcji osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz zainteresowany udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien zgłosić taką chęć Zarządowi Spółki na piśmie w terminie 14 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Zarząd przydzieli takiemu akcjonariuszowi indywidualny kod, który winien zostać umieszczony w oświadczeniu o ustanowieniu pełnomocnika. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 K.s.h., pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.ptisa.pl w sekcji "Struktura organizacyjna", pod zakładką "Walne Zgromadzenie". Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.


Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, w Sekretariacie Spółki w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 49/13.


Wszelkie dokumenty, projekty uchwał oraz pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ptisa.pl w dziale "Struktura organizacyjna", pod zakładką "Walne Zgromadzenie". Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy K.s.h., Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. 061 853 42 73 lub adresem e-mail biuro@ptisa.pl.
Załączniki:
PROJEKTY UCHWAŁ na NWZ w dniu 09 08 2010.pdf rozmiar: rozmiar: 49.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Kamil Jankowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »