Reklama

MINERAL (MND): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 16

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Sobieskiego 110, 00 - 764 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 300429, NIP 526-267-51-44, zwana dalej "Spółką", stosownie do dyspozycji art. 399 §1 oraz 4021 KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Jana Sobieskiego 110, o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,

Reklama

2.Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności,

4.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych,

5.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia operacji skupu akcji własnych

6.Wolne wnioski,

7.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Dniem Rejestracji jest dzień 14 czerwca 2011 r.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

b) Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

c) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2011@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

e) W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

f) Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

3. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki przed datą NZWA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 14 czerwca 2011 r.

4. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie;

5. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.


Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Załączniki:
2011-06-30 NWZA Mineral Midrange - projekty uchwał.pdf rozmiar: rozmiar: 254.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »