Reklama

ATSENERGY (ATE): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 kwietnia 2010 roku godz.10.00 (część II) - raport 17

PROJEKTY UCHWAŁ

Reklama

Zarząd Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000331800 (dalej zwanej "Spółką"), przekazuje treść projektów Uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 kwietnia 2010 roku.

1) Projekt uchwały objętej punktem 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 12 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr ........./2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis EnergySpółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 12 kwietnia 2010r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/ Pana.................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) Projekt uchwały objętej punktem 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 12 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr ............/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis EnergySpółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 12 kwietnia 2010r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1....................

2....................

3....................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3) Projekt uchwały objętej punktem 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 12 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr ............/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 12 kwietnia 2010r.

w sprawie: w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie prawa poboru akcji serii C, praw do akcji serii C i akcji serii C do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect, dematerializacji akcji serii C, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji przedmiotowych papierów wartościowych.

Działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu spółki Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka") oraz art. 430 § 1, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 105.040 zł (sto pięć tysięcy czterdzieści złotych) do kwoty 420.160 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 315.120 zł (trzysta piętnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych), poprzez emisję 31.512.000 (trzydzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda ("Akcje Serii C").

2. Akcje Serii C zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą zdematerializowane.

3. Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 0,01 zł (jeden grosz) za każdą akcję i jest równa ich wartości nominalnej.

4. Objęcie Akcji Serii C nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru.

5. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 28 kwietnia 2010 roku (dzień prawa poboru), a Akcje Serii C zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki serii A i B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki serii A lub B przypadać będą do objęcia 3 (trzy) nowe Akcje Serii C. Nieobjęte przez akcjonariuszy Akcje Serii C w ramach prawa poboru w terminie jego wykonania, Zarząd Spółki przydzieli z uwzględnieniem art. 436 Kodeksu spółek handlowych.

6. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego z uwagi na wartość emisji Akcji Serii C liczoną wg ceny emisyjnej.

7. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2009, to jest począwszy od dnia zarejestrowania Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców, które nastąpiło 30 czerwca 2009 roku.

8. Akcje Serii C, prawa do Akcji Serii C oraz prawa poboru do Akcji Serii C po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowaniem Akcji Serii C, w szczególności do:

(a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C, a także podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych z tym związanych,

(b) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii C nieobjętych w ramach prawa poboru , dokonania przydziału Akcji Serii C oraz do rozstrzygania wszelkich wątpliwości związanych z przyjmowaniem zapisów na Akcje Serii C oraz ich przydziałem według uznania Zarządu,

(c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do Akcji Serii C, praw poboru Akcji Serii C oraz Akcji Serii C.

(d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji praw do Akcji Serii C, praw poboru Akcji Serii C oraz Akcji Serii C.

(e) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia praw do Akcji Serii C, praw poboru Akcji Serii C oraz Akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(f) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

11. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C zmienia się w § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 420.160,00 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 42.016.000 (czterdzieści dwa miliony szesnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A

b) 504.000 (pięćset cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B

c) 31.512.000 (trzydzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.

5. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowch o obniżeniu kapitału zakładowego.

6. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia oraz realizacji innych celów wymienionych w art. 362 §1 Kodeksu Spółek Handlowych".

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii C zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy.

4) Projekt uchwały objętej punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 12 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr ............/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 12 kwietnia 2010r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect, dematerializacji akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji przedmiotowych papierów wartościowych

Działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu spółki Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka") oraz art. 430 § 1, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 420.160 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) do kwoty 455.000 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 34.840 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych), poprzez emisję 3.484.000 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda ("Akcje Serii D").

2. Akcje Serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą zdematerializowane.

3. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję.

4. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, skierowanej do wybranych wg uznania Zarządu Spółki inwestora bądź inwestorów.

5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych wyłącza się dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru Akcji Serii D nowej emisji w całości. Zgodnie z przedstawioną poniżej Walnemu Zgromadzeniu opinią Zarządu, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje i włącza jej treść do niniejszej uchwały, wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione interesem Spółki.

Opinia Zarządu Spółki Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D.??

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcji Serii D??z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi najtańsze i najszybsze pozyskanie przez Spółkę znaczących środków obrotowych. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu pozyskanie przez Spółkę znaczących kapitałów własnych w kwocie 2.787.200 złotych, z czego jedynie 34.840 złotych będzie z przeznaczeniem na kapitał zakładowy, a aż 2.752.360 z przeznaczeniem na kapitał zapasowy. W szczególności z uwagi na znaczącą różnicę pomiędzy ceną nominalną a ceną emisyjną Akcji Serii A uplasowanie emisji Akcji Serii D zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji zamkniętej wydaje się być mało realne. Wysoki kapitał własny Spółki może być Spółce potrzebny chociażby w celu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze podniesienia wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D Spółki ze środków pochodzących z kapitału zapasowego. Subskrypcja prywatna zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych skierowana do osób, którym nie służy prawo poboru jest najszybszą i najtańszą z formą pozyskania tak znacznego kapitału w obecnych warunkach rynkowych. W opinii Zarządu subskrypcja prywatna kierowana do osób, którym nie służy prawo poboru nie wyklucza z tego kręgu dotychczasowych akcjonariuszy, o ile będą oni w stanie zaangażować w Spółkę znaczące środki finansowe. Przyjąć zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje w interesie Spółki.

6. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej skierowanej wg uznania Zarządu do nie więcej niż 99 inwestorów będących w stanie zaangażować w Spółkę znaczące środki finansowe mimo tak znaczącej różnicy pomiędzy ceną nominalną a ceną emisyjną Akcji Serii D.

7. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2009, to jest począwszy od dnia zarejestrowania Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców, które nastąpiło 30 czerwca 2009 roku.

8. Akcje Serii D oraz prawa do Akcji Serii D po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowaniem Akcji Serii D, w szczególności do:

(a) ustalenia terminów i warunków subskrypcji prywatnej Akcji Serii D, a także podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych z tym związanych,

(b) oferowania Akcji Serii D w trybie subskrypcji prywatnej, określania ilości Akcji serii D przysługującej poszczególnym inwestorom oraz zawierania umów objęcia Akcji Serii D z tymi inwestorami.

(c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do Akcji Serii D oraz Akcji Serii D.

(d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji praw do Akcji Serii D oraz Akcji Serii D.

(e) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia praw do Akcji Serii D oraz Akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(f) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

10. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D zmienia się w § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 455.000 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 45.500.000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A

b) 504.000 (pięćset cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B

c) 31.512.000 (trzydzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C

d) 3.484.000 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.

5. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowch o obniżeniu kapitału zakładowego.

6. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia oraz realizacji innych celów wymienionych w art. 362 §1 Kodeksu Spółek Handlowych".

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy i pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C.

5) Projekt uchwały objętej punktem 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 12 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr ............/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 12 kwietnia 2010r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych

Działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu spółki Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka") oraz art. 430 § 1, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 455.000 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 4.550.000 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 4.095.000 zł (cztery miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej z akcji serii A, B, C i D z dotychczasowej ich wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) do nowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje ze środków własnych Spółki w drodze przelania na kapitał zakładowy kwoty 4.095.000 zł (cztery miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na okoliczność niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego zbadanym przez biegłego rewidenta.

3. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w szczególności do dokonania stosownych zmian w depozycie papierów wartościowych prowadzonym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych zmienia się w § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.550.000 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 45.500.000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A

b) 504.000 (pięćset cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B

c) 31.512.000 (trzydzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C

d) 3.484.000 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.

5. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowch o obniżeniu kapitału zakładowego.

6. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia oraz realizacji innych celów wymienionych w art. 362 §1 Kodeksu Spółek Handlowych".

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych Spółki zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy i pod warunkiem uprzedniego łącznego zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C oraz emisji Akcji Serii D.

6) Projekt uchwały objętej punktem 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 12 kwietnia 2010r.

UCHWAŁA Nr ............/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 12 kwietnia 2010 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał nr [------------].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osoby reprezentujące spółkę:

* Anna Kajkowska - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »