Reklama

ATSENERGY (ATE): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 kwietnia 2010 roku godz.12.00 - raport 18


Reklama


Zarząd Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000331800 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w poniedziałek 12.04.2010 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 lok. C.


Niniejszym na podstawie art. 402 § 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:


1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. .Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009;

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i z badania sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009 r

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,

b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009,

c)udzielenia Zarządowi absolutorium w wykonania przez niego obowiązków;

d)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;

e)przeznaczenia zysku

8. Zamknięcie obrad.


Zarząd Spółki na podstawie art. 4022 pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje jednocześnie, co następuje:


1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do 21.03.2010. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: biuro@atlantis-energy.pl.

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki biuro@atlantis-energy.pl

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

 zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki biuro@atlantis-energy.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

 pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

 pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

 pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

 akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

 zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

 wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.atlantisenergy.pl.

5) Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień 27.03.2010 roku.

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem

7) Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.atlantisenergy.pl.


Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 lok. C nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 27.03.2010 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.


Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w 29.03.2010 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.


Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu - na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela - na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.


Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Projekty Uchwał na NWZA Atlantis Energy Spółka Akcyjna zwołanego na dzień

12-04-2010r godz.12.00


Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Atlantis Energy S.A z siedzibą w Płocku ( Emitent) działając na podstawie §38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim , przekazuje treść projektów uchwał , które będą przedmiotem obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 kwietnia 2010r. o godz.12.00


Projekt

Uchwała nr 1/IV/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 12 kwietnia 2010 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009


Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 składające się z:

a) bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 3.058.426,22 PLN ( trzy miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 22/100

b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego zysk netto w kwocie 16 244,89PLN (szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 89/100 ),

c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost na koniec okresu o kwotę ( 105 040,00zł ),

d) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 11.398,24 PLN ( jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 24/100),

e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 2/IV/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 12 kwietnia 2010 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.


Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą

w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:

a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.,

b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 r.,

c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Projekt

Uchwała nr 3/IV/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 12 kwietnia 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 17-04-2009 do 31-12-2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt

Uchwała nr 4/IV/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS ENERGY S.A z siedzibą w Płocku

z dnia 12 kwietnia 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.


Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17-04-2009r do 31-12-2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt


Uchwała nr 5/IV/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 12 kwietnia 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.


Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 17-04-2009r. do dnia 31-12-2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt


Uchwała nr 6/IV/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 12 kwietnia 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.


Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 17-04-2009r. do dnia 31-12-2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Projekt


Uchwała nr 7/IV/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 12 kwietnia 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.


Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Jolancie Koralewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 17-04-2009r. do 31-12-2009r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt


Uchwała nr 8/IV/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 12 kwietnia 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.


Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17-04-2009r. do 31-12-2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 9/IV/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 12 kwietnia 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.


Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Gujgo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17-04-2009r. do 31-08-2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt


Uchwała nr 10/IV/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 12 kwietnia 2010 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009


Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2009 zysk netto w wysokości 16.244,89 PLN ( szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 89/100 ) przeznaczyć na kapitał zapasowy .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Kajkowska - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »