Reklama

ATLANTIS (ATS): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 lutego 2012 roku godz.11.00 - raport 1

Zarząd ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000331800 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 06-02-2012 roku o godz.11.00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.


Niniejszym na podstawie art. 4021 § 1 oraz art. 4022 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Reklama


1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

8. Zamknięcie obrad.


Zarząd Spółki na podstawie art. 4022 pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje jednocześnie, co następuje:


1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do 16.01.2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: biuro@atlantis-energy.com.pl


2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki biuro@atlantis-energy.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.


3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.


4) Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu I wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:


- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki biuro@atlantis-energy.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;


-pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;


- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści

pełnomocnictwa;


- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;


- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;


- Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Atlantis Energy S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Atlantis Energy S.A. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.


- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić Atlantis Energy S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem


- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.


- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.atlantisenergy.pl


5) Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby

będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień 21.01.2012 roku.


6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.atlantisenergy.pl


7) Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.atlantisenergy.pl


Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.


Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 21.01.2012 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.


Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu 23.01.2012 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści

zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.


Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuję, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres biuro@atlantis-energy.com.pl oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C na trzy dni robocze przez terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od dnia 31.01.2012 r. w godzinach od 10:00 do 17:00.


Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie www.atlantisenergy.pl w dziale RELACJE INWESTORSKIE


Proponowane zmiany Statutu Spółki


Aktualne brzmienie Statutu Spółki:


§ 7 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.243.520,00 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na 924.352.000 (dziewięćset dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 504.000 (pięćset cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 31.512.000 (trzydzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C

d) 126.048.000(sto dwadzieścia sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D

e) 756.288.000 ( siedemset pięćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E."Proponowane brzmienie Statutu Spółki:

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.243.520 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100) i dzieli się na 18.487.040 (osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda."Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu"

Informacje bieżące i okresowe przekazywane na rynku NewConnect".


Podstawa ESPI:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn.)PROJEKTY UCHWAŁ


1) Projekt uchwały objętej punktem 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 06.02.2012 r.


UCHWAŁA Nr ............/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 06.02.2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia


Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/ Pana.................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


2) Projekt uchwały objętej punktem 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 06.02.2012 r.


UCHWAŁA Nr ............/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 06.02.2012 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.


Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.................... 2.................... 3....................


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


3) Projekt uchwały objętej punktem 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna siedzibą w Płocku z dnia 06.02.2012 r.

UCHWAŁA Nr ............/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 06.02.2012 r.

w sprawie: scalenia połączenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki


§1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A z siedzibą w Płocku ("Spółka"), niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki wszystkich serii A, B, C, D oraz E w łącznej liczbie 924.352.000 (dziewięćset dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) o wartości nominalnej 0,01 zł zastępuje się nowymi akcjami jednej serii A w liczbie 18.487.040 (osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści akcji) akcji, o wartości nominalnej 0,50zł każda (scalenie akcji).


§2

Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest upłynnienie obrotów akcjami spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. poprzez zmniejszenie minimalnej możliwej zmiany procentowej notowań akcji spółki.


§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A z siedzibą w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji postanowień niniejszej Uchwały w tym w szczególności postanowień § 1 w zakresie dokonania scalenia akcji Spółki w ten sposób, że pięćdziesiąt akcji każdej serii A, B, C, D i E Spółki o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.


§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę ATLANTIS S.A. w Płocku, który to akcjonariusz na podstawie umowy zawartej ze Spółkę w dniu 09-01-2012 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda w liczbie od 1 (jednej) do 49 (czterdziestu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia ATLANTIS S.A. do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda, akcji wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.


§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku wnosi do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, która to informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 50 (pięćdziesięciu akcji). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 07-03-2012 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.


§6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku potwierdza niniejszym zawarcie ze spółką ATLANTIS S.A. umowy z dnia 09-01-2012 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym akcjonariuszowi ATLANTIS S.A. za działania podjęte w celu zapewnienia możności faktycznego przeprowadzenia scalenia Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 09-01-2012 roku czynności rozporządzające ATLANTIS S.A są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.


§7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki co nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.


§8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


§9

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 7 pkt.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:


"§ 7. 1

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.243.520 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100) i dzieli się na 18.487.040 zł (osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda."


§10

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 9 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.


4) Projekt uchwały objętej punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna siedzibą w Płocku z dnia 06.02.2012 r.


UCHWAŁA Nr ............/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 06.02.2012 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.3) Projekt uchwały objętej punktem 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna siedzibą w Płocku z dnia 06.02.2012 r.

UCHWAŁA Nr ............/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 06.02.2012 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.


Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A z siedzibą w Płocku ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A. powołuje Panią/Pana [-----------------] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki:
WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA.pdf rozmiar: rozmiar: 271.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Kajkowska - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »